Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
     Lesson          
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Creation of hydrological data for design of anti-erosion measures
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
Summary:
V našej diplomovej práci sme sa zamerali na tvorbu hydrologických podkladov, predovšetkým výšky a objemu povrchovo odtekajúcej vody, využitím metód overených v praxi pomocou geografických informačných systémov na katastrálnom území obce Lehota v okrese Nitra. Ako vstupné údaje sme používali základnú mapu SR v mierke 1:10 000, ortofotomapy, mapy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, ovsené postupy za roky 2010 a 2011 a informácie o zrážkových úhrnoch. Pomocou analytických nástrojov sme údaje spracovali vo vhodnom geografickom informačnom systéme ArcGIS 9.1. V závere sme hodnoty výšky povrchového odtoku, objemu povrchového odtoku a kulminačného prietoku potenciálneho a reálneho za roky 2010, 2011 upresnili na troch rizikových lokalitách identifikovaných nielen výpočtami ale aj terenným prieskumom. Ďalej sme naznačili možné opatrenia na riešenia aktuálneho stavu. Aplikáciou geografických informačných systémov vo výpočtoch sme zjednodušili a sprehľadnili prácu a zároveň zvýšili kvalitu spracovaných údajov.
Key words:
povrchový odtok, vodná erózia, geografické informačne systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited