Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of Soil Erosion Threats Using GIS
Written by (author): Bc. Matej Baláž
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy s využitím GIS
Summary: Pôda patrí medzi prírodný zdro, ktorý je obmedzený a ľahko zničiteľný. Je považovaný za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva. Je výsledkom dlhotrvajúcej premeny hornín v takých podmienkach, ktoré v súčasnosti veľmi ťažko duplikovať. Ochrana pôdy pred eróziou patrí medzi hlavné priority nielen v poľnohospodárstve. Erózia ako prírodný proces ktorý sa prejavuje rôznymi zmenami, činnosť človeka výrazne zrýchľuje na mnohých miestach môže viesť k nevratnej strate jeho funkčnosti. Hlavným cieľom bakalárskej práce je stanovenie potenciálnej a reálnej erózie pôdy na jednotlivých riešených parcelách v obci Ladice a Sľažany (okres Zlaté Moravce) s využitím univerzálnej rovnice straty pôdy (USLE) a jej upravenej podoby vo vzťahu k topografickému faktoru (LS). Za účelom splnenia cieľa sme pristúpili k zhromaždeniu potrebných priestorových a textových informácii a následne k ich spracovaniu v prostredí geografických informačných systémov. Faktor R sme stanovili ako tabuľkovú hodnotu podľa najbližšej meteorologickej stanice – Nitra. Faktor K sme získali podľa HPJ taktiež ako tabuľkovú hodnotu. Podkladom k výpočtu topografického faktora (LS) predchádza tvorba DMR priestorovou interpoláciou zo zvektorizovaných vrstevníc základnej mapy SR. Úpravou DMR pre potreby hydrologických analýz sme vykonali odstránenie lokálnych extrémov a bezodtokových depresií. Následne sme odvodili sklon svahu, ako aj smer odtoku, ktorý bol podkladom pre výpočet neprerušenej dĺžky svahu. S využitím sklonu a dĺžky svahu sme prostredníctvom rastrového kalkulátora vypočítali LS-faktor. Z osevných postupov z poľnohospodárskeho družstva sme určili využívanie pôdy (pestované plodiny) a priemernú ročnú hodnotu faktora C. Faktor P z dôvodu absencie protieróznych opatrení sme vo výpočtoch nezohľadnili. Súčinom jednotlivých eróznych faktorov sme získali potenciálny a vypočítaný (reálny) erózny odnos pôdy. Následne sme konfrontovali s limitnými hodnotami erózneho odnosu, ktoré predstavujú funkciu hĺbky pôdy. Z pohľadu erózneho ohrozenia sme použili klasifikáciu eróznej ohrozenosti poľnohospodárskych pôd v Českej republike. Výsledkom sú mapové a tabuľkové výstupy potenciálneho a vypočítaného (reálneho) erózneho ohrozenia poľnohospodárskych pôdy riešeného územia.
Key words:erózia pôdy, vodná erózia, grafický informačný systém, pôda, univerzálna rovnica straty pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited