Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     Lesson
     
     
Publications     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of Rainfall - Runoff Processes Using GIS
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:
Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
Summary:Hlavnou témou našej diplomovej práce bola problematika vymedzenia degradácie pôdy v riešenom území, ktorou bola obec Hrnčiarská Ves. Cieľ práce spočíval v analýze zrážkovoodtokových procesov s využitím geografických informačných systémov v dotknutej obci, tvorenej z dvoch katastrálnych území, a to Pondelka a Veľkej Suchej. Podkladom na spracovanie bola terénna prehliadka, prieskum a analýza degradovaných javov. Práca je zameraná na výpočet objemu povrchového (priameho) odtoku pomocou metódy kriviek odtokových čísel, čiže pomocou CN metódy vychádzajúc z hydrologických charakteristík územia. Po podrobnom prehľade stavu riešenej problematiky sme si za účelom dosiahnutia hlavného cieľa podrobne vyhodnotili charakteristiky riešeného územia, a to: hydrologické charakteristiky vlastnosti pôdy, ktoré sme si definovali prostredníctvom hlavnej pôdnej jednotky - HPJ v sedem miestnom kódovaní bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek - BPEJ. S využitím máp súčasnej krajinnej štruktúry sme identifikovali jednotlivé prvky využívania pôd. Z dôvodu absencie priestorových informácií sme obrábanie pôdy a kvalitu pôdneho krytu v našich výpočtoch nezohľadnili. Priestorovou syntézou hydrologických charakteristík pôd vrátane ich využívania sme na úrovni vymedzených prispievajúcich plôch získali CN hodnoty, ktoré sa pohybujú v rozpätí 55 až 88. Aplikáciou CN-hodnôt sme spracovali následné charakteristiky, a to výpočet potenciálnej retencie, výšky a objemu povrchového (priameho) odtoku v prostredí GIS. Výsledkom práce sú mapové výstupy priestorovo vymedzujúce územia ohrozené s plošným i sústredeným povrchovým odtokom. Na základe terénneho prieskumu sme vyhotovili fotodokumentáciu poškodených území, ktoré poukazujú na to, že topografia reliéfu, sklon terénu no obzvlášť správny spôsob obhospodarovania pôdy, ktorý vieme najvýznamnejšie ovplyvniť, najviac prispievajú k vzniku povrchového odtoku a tým vodnej erózie. Nami dosiahnuté výsledky môžu byť použité ako podklad pre návrh protieróznych a protipovodňových opatrení v riešenej lokalite
Key words:
zrážkovo-odtokový proces, geografické informačné systémy, objem povrchového odtoku, voda, degradácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited