Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Lesson     Projects     
Publications
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Calculation of overland flow characteristics in GIS
Written by (author): Ing. Richard Pintér
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
Summary:
Prvý krok k úspešnému dosiahnutiu výsledkov mojej prace bolo získavanie, spracovanie, triedenie dát a informácií, následné ich digitalizácia v programe ArcGIS. V prvej kapitola sa člení na štyri podkapitoly prace, prvá podkapitola obsahuje súčasný stav problematiky. Podkapitola číslo dva je zameraná na charakteristiku zrážkovo -- odtokového procesu a popisuje hydraulické charakteristiky. Tretia podkapitola definuje CN -- metódu a jej princíp detailného výpočtu, ktorý som použil pri výpočtoch výšky a objemu povrchového (priameho) odtoku. Štvrtá podkapitola popisuje geografické informačné systémy (GIS). Stanovenie môjho cieľu popisuje kapitola dva, ako napr. charakteristiku riešeného územia, stanovenie CN hodnôt, využitie zistených CN hodnôt za účelom výpočtu charakteristiky povrchového odtoku. Výsledkom bola mapa povrchového odtoku, v rámci ktorej boli zistene rozsiahle oblasti postihnuté povrchovým (priamym) odtokom. V dôsledku zistenia je potrebne navrhnúť protierózne a protipovodňové opatrenia v k.ú. Horné a Dolné Lefantovce.
Key words:
povrchový odtok, CN - metóda, geografické informačné systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited