Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

     
     
Výučba
     
Záverečná práca     
     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Ing. Radovan Rodina
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:
Cieľom každej spoločnosti a podniku, ktoré boli založené za účelom podnikania, je dosiahnutie maximálne možného zisku a udržanie si konkurenčnej výhody na domácom i zahraničnom trhu. Podniky si preto uvedomili, že jedinou možnosťou ako dosiahnuť dané ciele je sústrediť sa predovšetkým na oblasť manažmentu a to hlavne na jeho základnú funkciu, ktorou je plánovanie. Od efektívneho plánovania všetkých oblastí podniku závisí jeho udržanie sa na trhu a tým celá existencia. Hlavnou témou diplomovej práce je zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku, opísanie aktuálnej situácie v jednotlivých oblastiach plánovania, ich porovnanie a zhodnotenie na základe údajov o minulom, súčasnom a budúcom stave. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti opisujeme teoretické poznatky získané štúdiom literatúry, zaoberáme sa charakteristikou manažmentu a jednej z jeho manažérskych funkcií, ktorou je plánovanie. Jedná sa o plánovanie vo viacerých funkčných oblastiach podniku ako sú výroba, zásoby, personál, marketing a ekonomických ukazovateľov. Druhá časť práce je zameraná na zhodnotenie firemného plánovania vo výrobnom podniku, ktorým je podnik pôsobiaci v automobilovom priemysle. Na základe získaných údajov a informácií sme zhodnotili jednotlivé funkčné oblasti plánovania tak ako sa realizujú v podniku, porovnali sme minulý, súčasný a budúci stav, ktorý sa odvíja od prognóz, ktoré spoločnosť pripravuje. Záverečná časť práce je zameraná na zhodnotenie plánovania a stanovenie návrhov i odporúčaní do budúcnosti.
Kľúčové slová:
Manažment, plánovanie, automobilový priemysel, výroba, zásoby, marketing, ľudský kapitál, ekonomické ukazovatele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene