Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Education of employees in an autonomy in Prešov region
Written by (author): Ing. Natália Džačovská
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Prešov
Summary:Problematika, ktorou sa zaoberá bakalárska práca je vzdelávanie zamestnancov samosprávy v okrese Prešov. Práca pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je teoretická. Táto časť práce je zameraná na teoretické vymedzenie vzdelávania zamestnancov samosprávy ako aj vysvetlenie pojmov súvisiacich s verejnou správou, s jej podstatou, samosprávou ako súčasť verejnej správy, jej základné princípy, obec a jej kompetencie, vzdelávanie zamestnancov a celoživotné vzdelávanie z pohľadu rôznych autorov. Druhá, praktická časť, je postavená na dotazníkovom prieskume, ktorý bol realizovaný v obciach okresu Prešov. Cieľom pre spracovanie bakalárskej práce, bolo analyzovať a zhodnotiť vzdelávanie zamestnancov samosprávy v obciach okresu Prešov. Prostredníctvom elektronického dotazníkového prieskumu sme oslovili všetkých 91 obcí okresu Prešov. Na základe navrátených dotazníkov, ktorých bolo 19 sme odpovede spracovali do tabuľkovej a grafickej podoby a uskutočnili ich komparáciu vrámci jednotlivých veľkostných kategórií.
Key words:obec, samospráva, vzdelávanie zamestnancov, verejná správa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited