Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation and comparison of development factors of towns Nitra and Banska Bystrica
Written by (author): Ing. Linda Adamiková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Benca
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť a porovnať rozvojové faktory miest Nitra a Banská Bystrica a na základe poznatkov poskytnúť riešenia a návrhy, ktoré by mohli byť prospešné pri rozvoji oboch miest. Analyzovali sme tieto faktory -- prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti, infraštruktúru a zhodnotili sme hospodárenie mesta. Práca je rozdelená do viacerých častí. V prvej časti sme sa zaoberali definovaním základných pojmov ako je ekonomický rozvoj regiónu a prvky endogénneho a exogénneho rozvojového potenciálu. V ďalších častiach sme si vytýčili hlavný cieľ a metodické postupy riešenej problematiky. V praktickej časti sme sa zamerali na konkrétne mestá. V úvode sme stručne charakterizovali tieto mestá a taktiež ich históriu. Podrobnejšie sme sa zaoberali ich endogénnymi a exogénnymi rozvojovými faktormi. Výsledky práce poukazujú na skutočnosť, že počet obyvateľov v oboch mestách od roku 2009 mal klesajúci charakter. V rámci vzdelávania je v oboch mestách najnižší počet ľudí s vysokoškolským doktorandským vzdelaním. Z hľadiska sociálnej infraštruktúry sú obe mestá na dobrej úrovni, pretože sa tam nachádzajú viaceré vzdelávanie inštitúcie, nemocničné a špecializované zariadenia. Technická infraštruktúra je v Banskej Bystrici na lepšej úrovni, pretože sa tam okrem MHD nachádza aj trolejbusová doprava. Obe mestá sú z kultúrneho hľadiska veľmi významné.
Key words:ekonomický rozvoj regiónu, prírodné zdroje, infraštruktúra, exogénne rozvojové faktory, endogénne rozvojové faktory, obyvateľstvo, ekonomické činnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited