Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovations in municipalities of the cities Považská Bystrica and Prievidza
Written by (author): Ing. Nina Štrichelová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Melichová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie inovácií a inovačných aktivít v samosprávach miest Považská Bystrica a Prievidza. Diplomová práca je rozčlenená na dve časti. V teoretickej časti sme definovali základné pojmy súvisiace s témou práce. Je to definovanie pojmov inovácia, inovačný potenciál, inovačná stratégia, inovačný proces a typologizácia inovácií. Ďalej sme sa zaoberali inovačnou politikou EÚ, inovačnou stratégiou SR a inováciami vo verejnom sektore SR. V praktickej časti sme sa zamerali na všeobecnú charakteristiku vybraných miest. Využitím metódy dopytovania, prostredníctvom riadeného rozhovoru, ktorého cieľom bolo identifikovať a analyzovať stav a úroveň implementácie inovatívnych nástrojov a inovácií pre zvyšovanie efektivity, výkonnosti a kvality poskytovaných služieb miestnou samosprávou, sme zhodnotili inovačné prostredie v samosprávach zvolených miest. Ďalej sme identifikovali realizované inovácie a zhodnotili sme inovačný proces u vybraných inovácií. Na základe výsledkov z rozhovoru sme identifikovali nedostatky v samosprávach a navrhli odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu inovačnej aktivity samospráv. Z výsledkov výskumu sme zistili, že samotná inovačná kapacita miest je veľmi nízka. Je problematické vyžadovať podporu inovácií, pokiaľ neexistuje zázemie na ich tvorbu. Vzhľadom k finančnej a časovej náročnosti vlastnej tvorby inovácií, sú mestá nútené spolupracovať v tejto oblasti s ďalšími inštitúciami a odbornými organizáciami. Ako nevyhnutné sa javí zvyšovanie informovanosti obyvateľstva, zvyšovanie kvality vzdelávania obyvateľstva v oblasti inovácií, výmena skúseností, skvalitňovanie a sprístupnenie technickej infraštruktúry v oblasti informačno-komunikačných technológií a elektronizácia verejnej správy.
Key words:inovačný potenciál, inovačná stratégia, inovačný proces, inovácia, typologizácia inovácií

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited