Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The education of employees in local self-government in Trenčín district
Written by (author): Bc. Martina Valachová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania miestnej samosprávy v okrese Trenčín. Práca je členená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na súčasný prehľad vzdelávania miestnej samosprávy, charakteristiku pojmov, význam vzdelávania a možnosti financovania z pohľadu viacerých autorov. Základom druhej kapitoly je cieľ bakalárskej práce. V tretej kapitole je stanovená metodika práce a v poslednej štvrtej kapitole, t.j. praktickej časti, analyzujeme vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie súčasného stavu vzdelávania zamestnancov a identifikovanie kritických miest v tejto oblasti. Analýzu sme realizovali formou elektronického dotazníka, ktorý sme rozposlali všetkým 34. obciam a 3. mestám v Trenčianskom okrese. Na základe vyplnených dotazníkov, ktorých bolo 23 sme vypracovali vyhodnotenie analýzy, interpretovali výsledky a uskutočnili identifikáciu kritických miest. Po identifikácii kritických miest sme uviedli návrhy na ich odstránenie.
Key words:koncept učiaca sa samospráva, vzdelávanie, samospráva, miestna samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited