Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assurance system of local public services in municipalities Kolíňany and Žirany
Written by (author): Ing. Kristína Péliová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie a porovnanie systémov zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany. Porovnanie prebehlo v dvoch rovinách: prvou bola identifikácia a zhodnotenie foriem zabezpečovania služby a druhou bola komparácia finančného zabezpečovania služby pomocou benchmarkingových indikátorov. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sme sa zamerali na teoretické východiská riešenej problematiky. Postupne sme vysvetlili a zadefinovali pojmy miestna samospráva a jej kompetencie, služby a verejné služby, formy zabezpečovania verejných služieb, metódy efektívnosti a hodnotenia kvality verejných služieb a kapitolu sme ukončili vysvetlením podstaty benchmarkingu. V druhej kapitole sme stanovili cieľ práce a určili sme parciálne ciele, ktoré bolo potrebné splniť. V tretej kapitole uvádzame postup, zdroje údajov a použité metódy spracovania diplomovej práce. Vo vlastnej práci, ktorá je štvrtou kapitolou sme charakterizovali obce Kolíňany a Žirany, porovnali sme formy zabezpečovania a finančné zabezpečenie miestnych verejných služieb: obnova a údržba verejnej zelene, opravy a údržba miestnych komunikácií, opravy a údržba verejného osvetlenia, údržba miestnych cintorínov a zber, nakladanie a zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Následne sme vyhodnotili spokojnosť občanov s poskytovanými službami. Na konci kapitoly sme pomocou dosiahnutých výsledkov identifikovali kľúčové problémy obcí, na základe ktorých sme formulovali návrhy na zlepšenie. V závere práce sme upozornili na dôležitosť investícií do modernizácie, ktorá v budúcnosti prinesie úsporu. Keďže každá obec prerozdeľuje svoje finančné prostriedky inak, vidíme význam práce v nutnosti učenia sa samospráv medzi sebou. Tým môžu obce dosiahnuť efektívnosť hospodárenia a spokojnosť svojich občanov.
Key words:miestne verejné služby, verejné služby, benchmarking

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited