Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development potential of selected villages in the Žitava basin
Written by (author): Ing. Lenka Klučiarová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Bobumír Šabík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
Summary:V bakalárskej práci sa zaoberáme problematikou rozvojového potenciálu obcí Červený Hrádok a Nevidzany. V teoretickej časti hodnotíme názory slovenských a zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú skúmaním regiónu, regionálneho rozvoja, prírodných zdrojov, obyvateľstva, ekonomického potenciálu, infraštruktúry a medziregionálnych rozdielov. Vo výsledkoch práce rozpracovávame jednotlivé rozvojové faktory vybraných obcí a posudzujeme ich súčasný stav. Na záver praktickej časti zostavujeme SWOT analýzu, ktorá prestavuje zhrnutie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktoré vznikajú v daných oblastiach. Hlavným cieľom práce je určiť celkový socioekonomický rozvoj obcí a zhodnotiť mobilizáciu využívaných a nevyužívaných zdrojov v obci. V poslednej časti práce porovnávame rozvojové faktory obcí a navrhujeme riešenia pre ich ďalší rozvoj a prosperitu.
Key words:obec, rozvojový potenciál, rozvojové faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited