Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mycotoxins in CEREALS focusing on deoxynivalenol
Written by (author): Ing. Zuzana Haller
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mykotoxíny v obilninách so zameraním na deoxynivalenol
Summary:Abstrakt Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na súčasný stav riešenej problematiky výskytu mykotoxínov v obilninách so zameraním na deoxynivalenol na Slovensku a v Rakúsku. Cieľom diplomovej práce bolo zhrnúť výsledky o doterajšom skúmaní uvedenej problematiky, ktorá sa týka výskytu, význame, legislatíve a toxicite deoxynivalenolu v obilninách, so zameraním na pšenicu a jačmeň. Súčasne bolo cieľom zosumarizovať doterajšie metódy, ktoré sa používajú na detekciu mykotoxínu - deoxynivalenolu. Vo výsledkovej časti boli spracované výsledky z 2 rokov na Slovensku a v Rakúsku, pričom cieľom bola komparácia výskytu a množstva deoxynivalenolu v týchto komoditách. Diplomová práca pozostáva z piatich častí. Prvá kapitola je zameraná na súčasný stav riešenej problematiky doma v zahraničí. V rámci tejto teoretickej kapitoly práce sme sa zamerali na obiliny, ich odrody, pestovanie, pričom hlavnou náplňou tejto kapitoly sú mykotoxíny, ich rozdelenie a chemické delenie. Ďalej sme sa venovali mykotoxínom a ich producentom, pričom hlavné zameranie bolo na deoxynivalenol, ako jeden z pravidelne sa vyskytujúcich mykotoxínov v obilninách. Druhá časť práce predstavuje cieľ práce. V tretej časti práce sme vymedzili metodiku práce a metódy skúmania použité v rámci praktickej časti práce. Štvrtá kapitola práce je zameraná na monitoring výskytu mykotoxínov v obilninách so zameraním na deoxynivalenol na Slovensku a v Rakúsku. V rámci tejto kapitoly sme sa venovali metódam detekcie mykotoxínov v obilninách a súčasne sme analyzovali získané údaje poskytnuté Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave a údaje sme porovnávali formou komparácie so získanými údajmi poskytnutými firmou Romel Labs Diagnostic Tulln v Rakúsku. Piata kapitola je zameraná na vzájomné porovnanie údaov a diskusiu. Následne sme získané údaje vyhodnotili a spracovali súhrn a výsledky komparácie v odbornej diskusii. V našom výskume bolo celkovo skúmaných 76 vzoriek obilnín zo Slovenskej republiky a 924 vzoriek z Rakúska. Na základe testov ELISA a HPLC sme prítomnosť mykotoxínov zistili celkovo u 52 vzoriek, čo predstavuje 68,42 % z celého skúmaného súboru. V prípade vzoriek pochádzajúcich z Rakúska, bola prítomnosť mykotoxínov zistená u 515 vzoriek, čo predstavuje 55,74 % rakúskeho výskumného vzorku. Kľúčové slová: Deoxynivalenol, Fusarium, obilniny, mykotoxíny, pšenica, potravinárske komodity
Key words:obilniny, mykotoxiny, deoxynivalenol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited