Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identification number: 1267
University e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects     Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Appraisal of cogeneration units from the perspective of safety
Written by (author):
Ing. Andrej Jakubík
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Opponent:
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
Summary:Práca sa obsahovo zameriava na hodnotenie bezpečnosti a spoľahlivosti bioplynovej stanice, vrátane kogeneračnej jednotky. Cieľom je poskytnúť ucelený prehľad bezpečnostných požiadaviek, ktoré vyplývajú z prevádzky zariadení. Jadro práce tvorí technologický opis zariadení, ich činnosti a dôležité bezpečnostné a ochranné prvky zariadení. Výsledkom riešenia danej problematiky je súhrn najdôležitejších legislatívnych predpisov riešiacich oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sa svojimi ustanoveniami vzťahujú aj na prevádzku týchto zariadení. Súčasťou výsledkov je aj návrh konkrétnych opatrení, ktoré svojim významom predstavujú požiadavky pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a obsluhu vykonávajúcu činnosti na zariadeniach. Práca svojim obsahom prispieva k zvyšovaniu miery bezpečnosti a tým aj k celkovému zveľaďovaniu experimentálnej bioplynovej stanice.
Key words:
Bioplynová stanica, Kogeneračná jednotka, Požiadavky, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited