Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nové formy predaja poľnohospodárskych produktov konečným spotrebiteľom
Autor: Ing. Lenka Blažková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové formy predaja poľnohospodárskych produktov konečným spotrebiteľom
Abstrakt:BLAŽKOVÁ, Lenka: Nové formy predaja poľnohospodárskych produktov konečným spotrebiteľom. [Diplomová práca] / Lenka Blažková -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu; Katedra marketingu -- vedúci bakalárskej práce doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Nitra: FEM SPU, 2013. Predkladaná diplomová práca je zameraná na problematiku nových foriem predaja poľnohospodárskych produktov konečným spotrebiteľom. Preferovanie domácich potravín si osvojuje čoraz viac spotrebiteľov, ktorí majú v záujme konzumovať kvalitné produkty a podporiť domáci trh. Tuzemské výrobky spotrebitelia najviac vyhľadávajú priamo u prvovýrobcov a to formou kúpy nazývanou tzv. predaj z dvora. Problematikou sme sa zaoberali v štyroch vybraných podnikoch, pričom každý podnik uskutočňuje predaj výrobkov inou formou predaja. Cieľom práce spomínaného názvu bolo prostredníctvom prieskumu formou dotazníka analyzovať spotrebiteľské postoje na rozličné spôsoby predaja. Práca je zložená z troch častí. Teoretická časť obsahuje súhrn poznatkov, ktoré sú venované danej problematike. V druhej, praktickej časti sú zmapované formy predaja poľnohospodárskych podnikov a ďalej je vyhodnotený dotazníkový prieskum, štatistické testovanie závislostí za pomoci hypotéz vytýčených v metodike práce. Záver práce zhŕňa, zhodnocuje zistené znalosti a formuluje odporúčania k zlepšeniu stavu.
Kľúčové slová:predaj z dvora, produkty poľnohospodárstva, priamy predaj, farma, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene