Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     Graduate
     
Lesson     Projects     
          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The influence of subsidy policy on agriculture of Slovak republic
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv dotačnej politiky na poľnohospodárstvo SR
Summary:
V súčasnosti neustále rastie význam dotácií a dotačnej politiky ako príležitosti, ktorou je možné získať nenávratné peňažné prostriedky na financovanie rozvoja a podpory podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. Predmetom predkladanej diplomovej práce bola analýza vplyvu dotačných mechanizmov na agrárny sektor Slovenskej republiky. Štúdiom dostupnej literatúry sa získali vedomosti a prehľad o danej problematike, vytýčili sa ciele práce a určili metódy skúmania. Hlavným cieľom práce bolo zhodnotiť uplatňovanú dotačnú politiku na Slovensku a následne posúdiť jej vplyv na výkonnosť odvetvia poľnohospodárstva. Na dosiahnutie týchto zistení boli použité metódy ako sekundárna analýza, komparácia a analýzu dopadu dotácií na rentabilitu poľnohospodárstva. Prostredníctvom týchto metód bolo možné zhodnotiť súčasný stav poľnohospodárstva, finančnú výpomoc orientovanú na jeho podporu a podiel Európskej únie na jej financovaní, súčasný stav a vývoj jednotlivých druhov podpôr a vzájomné súvislosti medzi dotačnou politikou a výkonnosťou agrárneho sektora. Na základe zistení sa vypracovalo celkové zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, ktoré sa nachádza v závere predkladanej práce. Dospelo sa k záveru, že dotácie predstavujú dôležitý prínos pre poľnohospodárstvo, pretože pozitívne vplývajú na jeho ekonomický potenciál. Slovenské poľnohospodárstvo sa vyznačuje rastúcou dotačnou politikou orientovanou na podporu jeho rozvoja, prispôsobovanie sa zahraničnej konkurencii a upevňovanie jeho ekonomickej pozície a výkonnosti. Najväčší podiel na tom majú práve priame platby a subvencie na rozvoj vidieka. Napriek uvedeným skutočnostiam, aktuálna situácia slovenského agrosektora nie je veľmi priaznivá. Preto je pre jej zlepšenie navrhnutých niekoľko odporúčaní, ktoré sú uvedené v závere práce.
Key words:dotačná politika, dotácie, Spoločná poľnohospodárska politika , poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited