Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     
Graduate          Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Economic efficiency of organic farms in Slovakia
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku
Summary:
Primárnym cieľom bakalárskej práce Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku bolo zhodnotenie ekonomickej efektívnosti nami vybraného ekologicky hospodáriaceho podnikateľského subjektu. Východiskový zdroj informácií bola súvaha a výkaz ziskov a strát, ktoré nám poskytol podnik XY, s.r.o. nachádzajúci sa na západnom Slovensku. V bakalárskej práci analyzujeme štádium rokov 2009 -- 2013. Záverečná práca obsahuje ako aj teoretickú, tak aj praktickú časť. Je zostavená zo štyroch častí. V prvej časti záverečnej práce venujeme pozornosť prehľadu prístupnej literatúry, ktorej zdroje sú uvedené v zozname použitej literatúry. V tejto časti postupne prechádzame od efektívnosti podniku, cez členenie efektívnosti, maticu efektívnosti, zaoberáme sa aj definíciou ekologického poľnohospodárstva a jeho základnými pojmami. V druhej časti sme stanovili základný cieľ bakalárskej práce a čiastkové ciele. V tretej časti sa zaoberáme metodikou práce, kde sme postupne kvantifikovali všetky postupy výpočtov. Posledná časť bakalárskej práce je konkrétnou analýzou nami vybraného podnikateľského subjektu, kde sme upriamili pozornosť na analýzu ukazovateľov likvidity, rentability, aktivity, zadlženosti, uskutočnili sme analýzu nákladov a výnosov, zhodnotili sme efektívnosť prostredníctvom matice efektívnosti a následne sme výsledky práce interpretovali.
Key words:efektívnosť, ekologické poľnohospodárstvo, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited