Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

     Graduate
     
     
Projects
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Competitiveness of Slovak agriculture in the V4 countries
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva v rámci krajín V4. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole práce sú uvedené definície poľnohospodárstva a teoretické vymedzenie pojmov využitých v práci. Druhá kapitola vymedzuje primárne a čiastkové ciele, ktoré chceme touto prácou dosiahnuť. V tretej kapitole je opísaný postup a metodika získavania potrebných informácií. Poslednou kapitolou je vlastná práca, ktorá je venovaná zhodnoteniu stavu poľnohospodárstva na Slovensku. Táto časť je zameraná na využitie pôdy na poľnohospodárske účely, zamestnanosť v poľnohospodárstve, zhodnotené sú ekonomické ukazovatele, ceny výrobcov rastlinných komodít na Slovensku aj v krajinách V4 a hrubá poľnohospodárska produkcia. V neposlednom rade je venovaná pozornosť zahraničnému agrárnemu obchodu. Ďalšia časť tejto kapitoly obsahuje informácie o poľnohospodárstve Česka, Poľska a Maďarska. Vo väčšej časti vlastnej práce sú analyzované jednotlivé rastlinné plodiny, ktoré boli porovnávané z hľadiska zberovej plochy, hektárovej úrody, celkovej produkcie a cien výrobcov. V závere sú zhodnotené podpory a dotácie pre poľnohospodárstvo krajín V4.
Key words:
rastlinná výroba, poľnohospodárstvo, konkurencieschopnosť, Vyšehradská štvorka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited