Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     
     
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Economy of growing of selected commodities
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomika pestovania vybraných komodít
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej stránky pestovania vybraných komodít, analýzu a hodnotenie výsledkov v rastlinnej výrobe. Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia v Slovenskej republike a u samostatne hospodáriaceho roľníka som zhodnotila pomocou metódy analýzy, metódy tabuľkového zobrazenia, metódy grafického zobrazenia a metódy komparácie. V bakalárskej práci som sa venovala analýze ekonomickej stránky samostatne hospodáriaceho roľníka. V rámci hodnotenia poľnohospodárskej výroby som riešila ekonomiku celkovej produkcie na Slovensku. U samostatne hospodáriaceho roľníka som sa zamerala na 6 hlavných komodít, ktorými sú pšenica ozimná, jačmeň jarný, kukurica na zrno, cukrová repa, slnečnica a repka olejná. Venovala som pozornosť produkcií vybraných komodít, v grafickom zobrazení som analyzovala zbernú plochu v hektároch u samostatne hospodáriaceho roľníka. Na zistenie efektívnosti podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka som použila ukazovatele rentability celkového kapitálu, celkových nákladov, celkových výnosov a tržieb. V závere som zhrnula výsledky riešenej problematiky.
Key words:
náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, rastlinná výroba, obilniny, olejniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited