Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     
Graduate     
     
     
Publications     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Implementation of innovative elements and their impact on profit in agriculture
Written by (author):
Ing. Zdenka Cintulová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Summary:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá zavádzaním inovačných prvkov a ich vplyvom na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve. Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie zavedenia inovácií v poľnohospodárskom družstve DEVIO Nové Sady, a porovnanie ich vplyvu na výsledok hospodárenia v období pred zavedením inovácií a v období po zavedení inovácií, ktoré družstvo využilo vďaka Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol a viacerých podkapitol. Prvá časť práce je venovaná teoretickým poznatkom o danej problematike. V časti vlastnej práce je všeobecne charakterizované poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady, jeho štruktúry ale aj zhodnotenie poskytnutých dotácií z PRV SR 2007-2013 v rámci osi 1, z ktorého čerpalo financie aj uvedené PD. Ťažiskom tejto časti práce je posúdenie zavedenia inovačných prvkov v družstve, ktoré boli dotačne podporené, a následná analýza ich vplyvu na vybrané ekonomické ukazovatele. Jednotlivé výsledky ekonomických ukazovateľov sú porovnané za obdobie pred zavedením inovačných prvkov a po zavedení týchto prvkov aby bolo jasne vidieť rozdiely. V závere práce sú zhodnotené poznatky a výsledky, ktoré boli na základe analýzy v práci dosiahnuté.
Key words:
poľnohospodárske družstvo, Program rozvoja vidieka, inovácie, výsledok hospodárenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited