Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     Graduate
     
     
     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of the economic results in a selected Company
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Summary:
Cieľom diplomovej práce je hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte, ako základný zdroj informácií bola použitá účtovná závierka, poskytnutá podnikom XYZ, s.r.o., ktorý sa nachádza na západnom Slovensku. Výsledok hospodárenia je analyzovaný v období rokov 2012 až 2014. Diplomová práca zahŕňa teoretickú a praktickú časť, kde v teoretickej časti sme postupne charakterizovali na základe prehľadu literatúry domácich a zahraničných autorov výsledok hospodárenia, definovali jeho právne vymedzenie, spôsob vzniku, položky, ktoré ho ovplyvňujú a účtovné výkazy v ktorých sa vykazuje, kde jednotlivé podkapitoly boli komplexnejšie rozobraté. Následne sme vymedzili primárny cieľ diplomovej práce. Metodika práce sa zaoberá postupnou kvantifikáciou použitých vzorcov pri výpočte. Vo vlastnej práci sa venujeme konkrétnej horizontálnej a vertikálnej analýze a analýze pomerových ukazovateľov zvoleného podnikateľského subjektu. Záverečná práca prináša aj návrhy opatrení, ktoré sú vo forme odporúčaní pre zabezpečenie, udržanie, prípadne výšenie kladného výsledku hospodárenia v podnikateľskom subjekte.
Key words:
výsledok hospodárenia, náklady, výnosy, rentabilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited