Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

          Lesson          
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Renewable energy sources from natural processes
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obnoviteľné zdroje energie z prírodných procesov
Summary:
Naša diplomová práca sa zaoberala problematikou využívania obnoviteľných zdrojov. Prvá časť nám poskytla prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky, pričom sme v tejto časti spracovali rôzne názory odborníkov. V ďalšej časti sme sa zamerali na súčasný stav využívania obnoviteľných zdrojov v Európskej únii a taktiež aj na to, ako sa Európska únia snaží podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie. Venovali sme sa taktiež aj obnoviteľným zdrojom energie v podmienkach Slovenskej republiky, pričom sme hodnotili ich potenciál a aj to, v akej miere je tento potenciál využívaný. Následne sme sa pokúsili pomocou SWOT analýzy znázorniť silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenskej republiky. Pre lepšie priblíženie problematiky obnoviteľných zdrojov energie sme sa rozhodli vykonať finančnú analýzu bioplynovej stanice a zhodnotiť jej hospodárenie, pričom v závere tejto diplomovej práce boli zhrnuté dosiahnuté výsledky a navrhnuté opatrenia pre zlepšenie situácie.
Key words:
obnoviteľné zdroje energie, swot analýzy, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited