Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of tree species introduction in Arboretum Mlyňany on biomass of soil microorganisms
Written by (author): Ing. Veronika Kovácsová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv introdukcie drevín v Arboréte Mlyňany na biomasu pôdnych mikroorganizmov
Summary:V diplomovej práci sme sa zaoberali hodnotením vplyvu introdukcie dvoch drevín Ľaliovníka tulipánokvetého (Liriodendron tulipifera L.) a Cyprušteka Lawsonovho (Chamaecyparis Lawsoniana L.) vysadených na ploche severoamerickej dendroflóry Arboréta Mlyňany SAV na biomasu pôdnych mikroorganizmov (Cmic). Uvedená plocha sa do roku 1975 využívala ako vinica, z toho dôvodu sme pôdu pod Viničom hroznorodým využili ako porovnávaciu lokalitu. Zistili sme, že vplyvom introdukcie Cyprušteka Lawsonovho a Ľaliovníka tulipánokvetého nastalo v humusových horizontoch (0,00 - 0,20 m) výrazné zvýšenie množstva mikrobiálnej biomasy. Najvyššiu hodnotu Cmic sme stanovili v humusovom horizonte pod Ľaliovníkom tulipánokvetým (516,973 ug C.g-1), nasledovala pôda pod Cypruštekom Lawsonovým (456,535 ug C.g-1) a pôda pod Viničom hroznorodým (340,523 ug C.g-1). Rozdiely sme potvrdili i štatisticky (P<0,0003). Veľkosť mikrobiálnej biomasy v pôde pod jednotlivými drevinami hĺbkou klesala, avšak štatisticky preukazné rozdiely medzi horizontmi v pôdnom profile sme potvrdili iba pod porastom Ľaliovníka tulipánokvetého (P<0,0003). V druhej časti práce sme posudzovali vzájomné vzťahy medzi mikrobiálnou biomasou a vybranými chemickými ukazovateľmi kvality pôdy. Lineárnou regresnou analýzou sme zistili, že mikrobiálna biomasa vykazovala veľmi silnú pozitívnu koreláciu s obsahom organického uhlíka (Vinič hroznorodý r = 1; Cypruštek Lawsonov r = 0,93 a Ľaliovník tulipánokvetý r = 0,89) a naopak veľmi silnú negatívnu koreláciu s pomerom CHK:CFK v pôde pod Viničom hroznorodým (r = -1) a Ľaliovníkom tulipánokvetým (r = -0,97). V silnom pozitívnom vzťahu bola mikrobiálna biomasa k aktívnej pôdnej reakcii (pH/H2O) v pôde pod Cypruštekom Lawsonovým (r = 0,76) a Ľaliovníkom tulipánokvetým (r = 0,71) a v negatívnom vzťahu v pôde pod Viničom hroznorodým (r = -1). Pozitívnu koreláciu mikrobiálnej biomasy k výmennej pôdnej reakcii (pH/KCl) sme zaznamenali pri všetkých sledovaných lokalitách.
Key words:biomasa mikroorganizmov, Liriodendron tulipifera L., pôda, Chamaecyparis Lawsoniana L.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited