Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The possibilities of e-commerce use in agicultural companies.
Written by (author): Ing. Soňa Ilončiaková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
Summary:Cieľom diplomovej práce je vytvoriť elektronický obchod pre poľnohospodárske družstvo Vršatec na zlepšenie predaja výrobkov. Prvá časť sa zameriava na prehľadné spracovanie informácií z odbornej literatúry týkajúcej sa e-obchodovania, vzťahov, ktoré vznikajú pri e-obchodovaní, modely aplikácií e-obchodovania a ich vývojové kategórie. Následne sme určili riziká, bezpečnosť a funkcie pri e-obchodovaní. Druhá časť pozostáva z definovania hlavného cieľa práce a čiastkových cieľov, ktoré sú potrebné pre naplnenie hlavného cieľa. Metodický postup obsahuje použité metódy, ktoré boli použité pri písaní diplomovej práce, ako sú napríklad analýza, syntéza, komparácia, rozhovor a dedukcia. Vo vlastnej práci sme vytvorili analýzu externého prostredia poľnohospodárskeho družstva Vršatec, analýzu konkurencie a vytvorenie SWOT analýzy pre zistenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození pre PD Vršatec. Ďalej sme vytvorili e-obchod na základe požiadaviek PD Vršatec. V závere práce sú so získaných poznatkov formulované výhody a nevýhody e-obchodovania pre PD Vršatec, ako aj pre samotného zákazníka.
Key words:e-obchodovanie, analýza, konkurencia, poľnohospodárske družstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited