Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Výskum environmentálnych a hydraulických aspektov optimalizácie návrhu úprav korýt malých vodných tokov
Autor: Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent 3:prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum environmentálnych a hydraulických aspektov optimalizácie návrhu úprav korýt malých vodných tokov
Abstrakt:Úpravy korýt vodných tokov a realizácia opatrení na vodných tokoch sú súčasťou snáh o dosiahnutie dobrého stavu vôd a ich prinavrátenie do stavu, v ktorom by boli schopné plniť väčšinu svojich prirodzených funkcií. Zmeny prístupu k využívaniu vodných útvarov v európskom priestore je potrebné posudzovať v kontexte prijatej Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, ktorá ustanovuje rámec pre politiku spoločenstva v oblasti vôd. Je zároveň potrebné brať do úvahy aj vyššiu frekvenciu výskytu extrémnych meteorologických javov a formovanie kritických, často katastrofálnych odtokových situácií. Optimálny prístup v tejto oblasti sa odvíja od integrovaného manažmentu povodia a vychádza z tímovej práce odborníkov z rôznych oblastí. Cieľom dizertačnej práce je analýza vplyvu environmentálnych a hydraulických aspektov, ovplyvňujúcich výsledný návrh úpravy koryta vodného toku. Pri skúmaní týchto aspektov sme sa zamerali len na tie faktory, ktoré z hľadiska úprav malých vodných tokov považujeme za jedni z najpodstatnejších. V literárnom prehľade uvádzané porovnanie historických i súčasných prístupov k úpravám korýt vodných tokov nám ozrejmil priority, ktoré boli v čase realizácie úprav považované za kľúčové. Identifikácia krajinných indikátorov, stanovenie ich miery vplyvu na hydromorfologickú kvalitu vybraných vodných tokov nám umožnilo identifikovať výber faktorov, na ktoré sme sa sústredili v ďalšej časti práce. Ďalej sú v práci analyzované spôsoby stanovenia priemernej drsnosti koryta a dopadu spôsobu jej stanovenia na návrhové parametre prietokového profilu. Pri výbere prístupov k úpravám tokov sme sa zamerali na analytické metódy, kde formou prípadovej štúdie sme skúmali aplikačné možnosti Copelandovej metódy pri optimalizácii návrhu koryta toku v prípade nestabilných podmienok v povodí. Pri výskume vplyvu morfologických zmien korýt vodných tokov na zmeny hydraulických a geometrických vlastností sme sa opierali o sériu terénnych meraní, pri ktorých analýza výsledkov potvrdila, že ide o faktor, ktorý je potrebné pri úpravách zohľadňovať. Jedným z ďalších faktorov, na ktorý sme sa zamerali je otázka minimálnych prietokov, ako limitujúceho faktora zachovania ekologických podmienok vo vodnom toku. Prípadová štúdia ukázala potrebu integrovať a zosúladiť v procese návrhu ekologické požiadavky s požiadavkami týkajúceho sa splaveninového režimu a morfológie. V závere práce je uvedený návrh metodického postupu úpravy koryta vodného toku.
Kľúčové slová:environmentálne faktory, hydraulické faktory, úprava vodných tokov, revitalizácia vodných tokov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene