Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zdroje znečistenia povrchových vôd v okrese Komárno a návrh na zlepšenie súčasnej situácie.
Autor: Ing. Zuzana Kissová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zdroje znečistenia povrchových vôd v okrese Komárno a návrh na zlepšenie súčasnej situácie.
Abstrakt:ABSTRAKT Voda je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia, rastlín, živočíchov ekosystémov a mnohých technologických procesov. Je životne nevyhnutným zdrojom, hlavne zdrojom na výrobu vody na pitné účely. Okres Komárno tvorí 41 sídel, z ktorých v 38 sídlach je vybudovaný verejný vodovod. Najväčšími prevádzkovateľmi verejných vodovodov v okrese sú: Komárňanské vodárne a kanalizácie, KOMVaK, akciová spoločnosť Komárno, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ZsVS, akciová spoločnosť Nitra OZ Komárno,Mestské vodárne a kanalizácie, MsVaK Hurbanovo, spol. s r.o. Hurbanovo. V okrese je z verejných vodovodov zásobovaných 87 590 obyvateľov, čo predstavuje približne 81,95% z celkového počtu obyvateľov. Vodu, ako zdroj pitnej vody je potrebné zabezpečovať v požadovanom množstve a kvalite. Preto je nevyhnutné s ňou účelne hospodáriť. Pri hospodárskom využívaní a nakladaní s vodou sa musí uplatňovať aj princíp minimalizovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. V okrese Komárno je znečistenie povrchových vôd najviac ohrozené odpadovými vodami z ľudských sídel. Podľa výsledkov z laboratórnych rozborov vody (fyzikálnych, chemických, biologických, mikrobiologických ukazovateľov) vo vybraných miestach odberov boli prekročené niektoré limity kvality povrchových vôd. Hlavným dôsledkom znečistenia povrchových tokov v okrese je nedostatočný čistiaci efekt čistiarne odpadových vôd . Ako bolo zistené po vyústení ČOV je voda v povrchovom toku rieky Váh znečistená. A to najviac z hľadiska biologických ukazovateľov kvality povrchových vôd. Ochrana a šetrné hospodárenie s vodami je verejným záujmom obyvateľov. Vodné hospodárstvo predstavuje komplex legislatívnych, organizačných, technických, ekologických a ekonomických činností a opatrení, smerujúcich k cieľavedomej ochrane a k optimálnemu využívaniu a ochrane pred škodlivými účinkami vôd s prihliadnutím na potreby súčasnej i budúcich generácií. Kľúčové slová: verejný vodovod, mestské vodárne a kanalizácie, vodárenská spoločnosť, zdroj pitnej vody, odpadové vody, ČOV, biologické a chemické ukazovatele, vodné hospodárstvo
Kľúčové slová:verejný vodovod, mestské vodárne, zdroj pitnej vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene