Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

Contacts
     
Projects     Publications
     
     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Babčanová
Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
April 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Babčanová
Mapovanie environmentálnych záťaží v SR
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Bažík, PhD.
Ohrozenosť pôd účinkami veternej erózie vo Vojvodine
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bellerová
Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) v obci Žirany
May 2014Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Boldišová
Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Nové Zámky
May 2015
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Čentéšová
Charakteristika pôdnych zdrojov v katastrálnom území Lužianky
April 2019
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Čentéšová
Veterná erózia pôdy
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Dežerický
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
May 2018
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
Hodnotenie kvality abiotických zložiek ŽP určeného okresu
May 2011
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika pôdy ako zložky životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sylvia Gažiová
Využitie geotermálnej energie
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Grossová
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
June 2013
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Anežka Habarová
Stanovenie intenzity vodnej erózie v katastri obce Dulovce
May 2012Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Hájniková
Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie
May 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Horková
Lokality a druhy európskeho významu z hľadiska ochrany prírody v lokalite Nitra
June 2013Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Horniaková
Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry pre katastrálne územie Starý Tekov
May 2016
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Kacianová
MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
May 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Emília Kacianová
Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
May 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Komjáthyová
Vplyv skládkovaných odpadov na ŽP
May 2011
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Kováčová
Vplyv mestskej vegetácie na kvalitu životného prostredia
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Bratislava
June 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Nitra
May 2015Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Krušinová
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
April 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Krušinová
Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kukučka
Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
May 2015
Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Mániková
Eliminácia antropogénnych vplyvov na prírodné prostredie v CHKO Cerová vrchovina
May 2015
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Mäsiarová
Stav kvality ovzdušia v okrese Prievidza
May 2011
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tatiana Mäsiarová
Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín
May 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Mesárošová
Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
June 2013
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
May 2014Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
April 2016
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Obertová
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Sabína Osová
Program agreonvironmentálneho poľnohospodárstva v SR
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
April 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Pappová
Mapovanie mokradí v okrese Galanta
May 2014
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Pappová
Program odpadového hospodárstva v meste Galanta
April 2016Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Partelová
Opatrenia na ochranu životného prostredia na skládke tuhého komunálneho odpadu
May 2012
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Mária Pavková Ďurišková
Eliminácia vplyvov starých environmentálnych záťaží
May 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Simon Pleva
Zmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v konkrétnom katastrálnom území
May 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Ragančoková
Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Rimavská Sobota
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Skočík
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
May 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Júlia Stančevová
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
May 2012Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Stančevová
MÚSES pre územie Malanta
May 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Šestáková
Manažment chránených území v lokalite obce Dúbravica
June 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sabína Ševčíková
Stav riešenia environmentálnych záťaží na hornej Nitre
June 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Erika Šterbáková
Zmapovanie rozptýlenej zelene ako podkladu pre vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability v konkrétnom území
May 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Švikruhová, PhD.
Analýza dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v podniku
July 2013
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maroš Turčáni
Hodnotenie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča
May 2016
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Turčáni
Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
April 2018
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Urban, PhD.
Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice WEQ upravenej na podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok
June 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Viktor Varga, PhD.
Určenie intenzity veternej erózie využitím matematického modelovania
August 2015
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Boris Vojtík
Vplyv jadrovej elektrárne na vybrané zložky životného prostredia
May 2016
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Vrábľová
Návrh využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná
May 2013
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Vrábľová
Stav kvality povrchových vôd v okrese Námestovo
May 2010
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Anton Zachar
Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
May 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Anton Zachar
Manažment Chráneného vtáčieho územia Tríbeč (Natura 2000)
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress