Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts               Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Expected impacts of operation dump Považský Chlmec on environment
Written by (author): Ing. Katarína Obertová
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
Summary:
Diplomaová práca sa zaoberá posudzovaním predpokladaných vplyvov prevádzky skládky TKO Považský Chlmec na životné prostredie. V teoretickej časti sa zaoberáme priblížením základných pojmov ako sú životnéhe prostredie, odpady, zneškodňovanie odpadov, zákonu EIA, ktoré sme definovali od rôznych autorov. Vlastná práca pozostáva z hodnotenia, opísania predpokladaných vplyvov prevádzky skládky a ich významnosti na životné prostredie. V tejto kapitole sme hodnotili vplyvy na obyvateľstvo, vodné pomery, faunu, flóru, pôdu a ovzdušie. V závere práce sme posúdili očakávané vplyvy skládky, prevádzkové rizíká a ich možný vplyv na okolité územie. Na základe stanovených výsledkov sme navrhli opatrenia na zmiernenie alebo aspoň zlepšenie terajšej situácie negatívnych vplyvov prevádzky skládky na okolité územie.
Key words:
skládka, skládkovanie, prevádzka skládky, životné prostredie, predpokladané vplyvy na životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited