Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The Environmental Evaluation of Impacts of Water Works Sered-Hlohovec - the Study
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
Summary:
V predkladanej diplomovej práci bolo cieľom vypracovanie zámeru podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež poskytnutie základných teoretických informácií z oblastí životného prostredia, vodného hospodárstva a problematiky posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zámer k pripravovanej investícii vodného diela Sereď -- Hlohovec bol obsahovo a štrukturálne vypracovaný podľa prílohy č. 9 vyššie uvedeného zákona spolu s terénnym prieskumom s cieľom vyhodnotenia posudzovaného úseku a vytvorenia mapových výstupov. Zo zistení nášho skúmania vyplýva, že najpodstatnejšími aspektami vzniknutými výstavbou vodného diela Sereď -- Hlohovec sú: narušenie nadregionálneho biokoridoru ekologickej stability, vplyv na hladinu podzemnej a povrchovej vody, výrub drevín, narušenie a likvidácia terajších ekosystémov a záber poľnohospodárskej pôdy a lesného fondu. Na druhej strane pozitívnymi vplyvmi sú: hydroenergetické využívanie toku, vytvorenie vodnej cesty, a zvýšenie protipovodňovej ochrany.
Key words:životné prostredie, zámer, posudzovanie vplyvov, vodné dielo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited