Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

     
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
Autor:
Ing. Klaudia Molnárová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:
Ing. Štefan Matulík
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
Abstrakt:
Pôda je jedným z najstarších útvarov, ktorý zabezpečoval ľudom obživu. Neskôr sa stala pracovnou lokalitou, ale i faktorom, ktorý určoval postavenie človeka v spoločnosti. V minulosti sa pojem pôda chápal len ako stanovište rastlín- teda v nej rastliny zakoreňujú a poskytuje im aj dve základné životné podmienky- živiny a vodu. S vývojom spoločnosti sa menili aj poznatky o pôde a dnes Rada Európy v odporúčaní R- 92- 8 o ochrane pôdy definuje pôdu takto: Pôda je integrálnou súčasťou ekosystémov Zeme, situovanou medzi povrchom a materskou horninou. Je rozdelená na horizonty so špecifickými fyzikálnymi, chemickými a biologickými charakteristikami a rozdielnymi funkciami. Pôda sa vyznačuje dvomi základnými črtami: prírodno- historickou a výrobno- spoločenskou. Z nich vyplýva aj jej hlavné poslanie: zabezpečiť existenciu a reprodukciu života na Zemi. Bez udržateľného využívania pôdy nie je mysliteľný udržateľný vývoj prírody, ale ani udržateľný vývoj ekonomických a sociálnych parametrov spoločnosti. Cieľom diplomovej práce bolo na základe súčasnej analýzy poznať pôdno- ekologické parametre územia, organizácie pôdneho fondu vybraného územia, určiť intenzitu veternej erózie, oboznámiť sa s účinkami veternej erózie a určiť spôsoby jej eliminácie. Záujmovým územím bola poľnohospodárska pôda obhospodarovaná Roľníckym družstvom Šaľa. Pre riešenie sme čerpali poznatky z dostupných textových podkladov, podkladov získaných z Roľníckeho družstva v Šali, z príslušných máp a terénnym prieskumom. Zo získaných poznatkov sme vykonali analýzu a charakterizovali sme prírodné pomery, pôdno- ekologické parametre pôdy, súčasnú organizáciu pôdneho fondu, produkčno- ekonomické parametre pôdy, antropogénne vplyvy, ale hlavne sme sa zamerali na degradáciu pôdy veternou eróziou. Súčasná štruktúra krajiny odráža intenzívne využívanie prírodnej krajiny človekom. Výsledkom antropogénneho pôsobenia v krajine je vznik polo prirodzených a umelých prvkov, ktoré s prirodzenými prvkami dotvárajú celkovú mozaiku krajinnej štruktúry. Pôdy záujmového územia patria do primárnej poľnohospodárskej pôdy. Sú to pôdy veľmi kvalitné. Na riešenom území sa nachádza 16 bonitovaných pôdno- ekologických jednotiek. Najzastúpenejšou je BPEJ s kódom 0024004 s výmerou 973,34 ha, čo predstavuje 26,50 %. Sú to vysoko produkčné pôdy, bez skeletu a veľmi hlboké pôdy- viac ako 60 cm. Orné pôdy obhospodarované RD Šaľa sú veľmi vysoko rentabilné. Menej produkčné sú zrnitostne ľahké, ktoré v daných podmienkach vysychajú pri nízkych zrážkach, najmä v letných mesiacoch. Všetky pôdne celky spĺňajú kritérium z hľadiska delimitácie druhov pozemkov. Sú to oblasti veľmi vhodné na pestovanie vybraných druhov plodín. Pôda je poľnohospodársky intenzívne využívaná. Zaoberá sa aj degradačnými procesmi v záujmovom území. Reliéf riešeného územia tvorí rovina. Z klimatických faktorov je hlavným eróznym faktorom vietor. Prevládajúci smer vetra je severozápadný. Len 11 % dní v roku je bezvetrie. V záujmovom území je približne 778, 7 ha ornej pôdy ohrozovaných veternou eróziou. Je to predovšetkým na ľahkých pôdach bez dostatočného vegetačného krytu. Škodlivé účinky veternej erózie pomáhajú eliminovať vetrolamy, vegetačné bariéry, vhodne orientované pôdne celky a správne volená agrotechnika.
Kľúčové slová:
erózia, erózne faktory, veterná erózia, produkčný potenciál, organizácia pôdneho fondu, bonitácia pôdy, degradácia pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene