Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Devices for reviewing waste in process of assement of effects on natural environment (EIA)
Written by (author): Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Mária Renčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
Summary:Témou diplomovej práce bolo vyhodnotiť významnosť predpokladaných vplyvov zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na zložky životného prostredia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (proces EIA - Environmental Impact Assessment). V úvodnej časti sme podrobne rozpísali definície o životnom prostredí zamerané na politiku životného prostredia, integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania. Obsahom úvodnej kapitoly je tiež priblíženie pojmu posudzovania vplyvov na životné prostredie, uvedenie účelu a príčin jeho vzniku, ktorý posudzovanie plní. V kapitole sa na záver zaoberáme vývojom odpadového hospodárstva a nakladania s nimi. Cieľom práce bolo vykonať návrh zhodnocovania odpadu a identifikovať predpokladané vplyvy zariadenia na zložky životného prostredia v procese posudzovania. Analýzou riešeného územia sme zhodnotili súčasný stav prevádzky a vplyv na životné prostredie. Zo získaného zámeru sme vo výsledkoch vypracovali očakávané vplyvy počas výstavby a prevádzky. Zároveň sme posúdili predpokladané vplyvy podľa metódy, ktorá je využívaná v procese EIA.
Key words:zhodnocovanie odpadov , politika životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, EIA, odpadové hospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited