Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Soil Erosion Protection Measures against the Effects of Wind Erosion in the Cadastral Area of Kopčany
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:
Ing. Mária Renčková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
Summary:
Cieľom diplomovej práce je na riešenom území učiť súčasné ohrozenie veternou eróziou, priblížiť platnú legislatívu zastrešujúcu eróziu pôdy, a v území navrhnúť také opatrenia, ktoré znížia intenzitu veternej erózie. Opísať súčasné metódy stanovenia intenzity veternej erózie, a zhodnotiť vplyv pestovaných poľnohospodárskych kultúr na degradačné procesy. Riešené územie je súčasťou katastrálneho územia obce Kopčany, tvorí 40,13% z celkovej výmery. Jedným z čiastkových cieľov je zber a analýza pôdnych vzoriek na účely stanovenia zrnitostných frakcií pôdy v riešenom území, pre určenie jedného zo vstupných faktorov do univerzálnej rovnice straty pôdy.
Key words:
erózia pôdy, veterná erózia, využívanie pôdy, ochrana pôdy, protierózne opatrenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited