Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
Autor: Ing. Petra Mesárošová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
Abstrakt:ABSTRAKT Krajina je chápaná rôzne, a to či už odborne alebo laicky. Jednotlivé záujmové skupiny chápu krajinu inak. Krajinu inak vníma architekt, prírodovedec, historik, poľnohospodár, umelec či obyvateľ krajiny. Krajina je jednoducho časť zemského povrchu, ktorá podľa svojho vonkajšieho obrazu a vzájomne pôsobiacich javov, tvorí priestorovú jednotku s určitými geografickými, prírodnými a civilizačnými prvkami. Krajinný obraz má významnú estetickú a psychohygienickú funkciu a predstavuje významnú hodnotu pre budúce generácie. Krajina predstavuje vzťah medzi človekom a jeho prostredím. Je životným prostredím pre človeka a je zásadné pre jeho existenciu a rozvoj. Krajina je charakteristická svojou štruktúrou. Je potrebné aby človek krajinu spoznával, pozoroval, mapoval ale i chránil. Pri hodnotení štruktúry je potrebné jednotlivé zložky hodnotiť jednotlivo, pretože každá zložka krajiny je na inom stupni vývoja. Cieľom práce je zmapovanie jednotlivých zložiek sekundárnej krajinnej štruktúry, ktorú predstavujú skupiny prvkov lesa, trávobylných spoločenstiev, poľnohospodárskych kultúr, vodných plôch a tokov, skál a surových substrátov, sídel a technických diel. Sekundárna krajinná štruktúra je výrazne ovplyvnená činnosťou človeka. Pomocou dostupnej literatúry práca predstavuje súhrn faktov týkajúcich sa problematiky krajiny a krajinnej štruktúry. Medzi hlavné metódy výskumu patrí : terénny prieskum, analýza, syntéza, interpretácia, evalvácia a propozícia. Podľa terénneho prieskumu a poznania krajiny sú spracované materiály pre výsledky práce. Tie sú definované slovným opisom a obrazovými prílohami. Pomocou odkazov na použitú literatúru je možné danú problematiku hlbšie študovať a dopĺňať.
Klíčová slova:krajina, krajinná štruktúra, ochrana, životné prostredie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně