Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
The efficacy of fungicides against Fusarium species
Written by (author):
RNDr. Miroslava Majeská, PhD.
Department:
Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. Gabriela Juhásová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium
Summary:
ABSTRAKT Predkladaná práca prezentuje výsledky poľných pokusov, ktoré boli realizované na lokalite VŠS Malý Šariš v rokoch 2009 a 2010 ako aj výsledky laboratórnych sledovaní. Cieľom práce bolo štúdium interakcií fungicídov a prirodzenej populácie fuzárií, podieľajúcej sa na fuzarióze klasov a zŕn a in vitro štúdie mechanizmov fungicídnej rezistencie fuzárií. Hodnotený bol účinok fungicídov a ich vplyv na zmeny druhového spektra v populácii patogénov rodu Fusarium, na obsah mykotoxínov (DON, ZEA, T-2 toxín) v zrnách a stanovené boli aj hodnoty efektívnej koncentrácie na úrovni 50 % inhibície rastu mycélia. Napadnutie porastov bolo v roku 2009 na nižšej úrovni ako v roku 2010. Príčinou rozdielnej úrovne napadnutia boli iné poveternostné podmienky v jednotlivých sledovaných rokoch. V oboch rokoch boli stanovené ako najdominantnejšie patogény súvisiace s fuzariózou klasov F. graminearum a Microdochium nivale. Rovnaká prevalencia druhov bola zistená aj zo vzoriek symptomatických zŕn. Najúčinnejšie účinné látky proti fuzarióze klasu v roku 2009 boli tebuconazole, prothioconazole + tebuconazole a prothioconazole + fluoxastrobin a v roku 2010 prothioconazole + fluoxastrobin. Aplikované fungicídy mali vplyv aj na zmenu druhového spektra patogénov v klasoch aj v zrnách. Prípravky obsahujúce účinné látky patriace do chemickej skupiny triazolov efektívne redukovali výskyt druhov rodu Fusarium spp., zatiaľ čo kombinácia chemických skupín strobilurín + triazol lepšie eliminovala výskyt druhu Microdochium nivale. Obsahy mykotoxínov v zrnách boli pod legislatívne stanovenými hodnotami s výnimkou frakcie ružových zŕn separovaných z napadnutých klasov. Nebol zistený univerzálny prípravok, ktorý by všeobecne dosiahol zníženie obsahu všetkých troch testovaných mykotoxínov. Citlivosť/rezistencia proti fungicídom bola testovaná na 5 druhoch fuzárií (F. avenaceum, F. culmorum, F. graminearum, M. nivale, F. poae). Najcitlivejším druhom voči všetkým fungicídom bolo M. nivale, naopak najmenej citlivé boli druhy F. graminearum a F. avenaceum. Každý druh fuzárií reagoval na testované koncentrácie účinných látok odlišným spôsobom. Preukázalo sa odlišné pôsobenie konkrétnych látok proti konkrétnym druhom fuzárií. U všetkých druhoch sa prejavila vysoká rezistencia voči účinnej látke chlorothalonil s výnimkou M. nivale, ktoré sa zníženou citlivosťou prejavilo pri prípravku cyproconazole + propiconazole. Najvyššia citlivosť sa prejavila u každého druhu fuzárií na iný prípravok: F. avenaceum (prothioconazole + fluoxastrobin), F. culmorum (prochloraz), F. graminearum (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol), M. nivale (tebuconazole + prochloraz) a F. poae (metconazole).
Key words:
mykotoxíny, Fusarium, C 50, rezistencia, Fuzarióza klasov, fungicídy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited