Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Efficacy of chemical protection against leaf diseases of winter wheat
Written by (author): Ing. Zoltán Apacs
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
Summary:Táto práca je zameraná na riešenie problematiky účinnosti chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L.). Sledovaných bolo 9 fungicídov v porovnaní s neošetrenou kontrolou. Z každého variantu boli realizované 4 opakovania. Pokus sa nachádzal v katastri obce Veľké Zálužie, v kukuričnej výrobnej oblasti. Aplikácia fungicídnej ochrany sa uskutočnila v rastovej fáze BBCH 39-64 (T2 aplikácia). Účinnosť fungicídov proti listovým chorobám sa overovala o 14 dní a vyhodnocovalo sa percentuálne napadnutie listovej plochy pšenice. Najrozšírenejšími patogénmi počas vegetácie v roku 2013 boli: septorióza pšenice (Mycosphaerella graminicola an. Septoria tritici), helmintosporióza pšenice (Pyrenophora tritici-repentis an. Drechslera tritici-repentis) a múčnatka trávová (Blumeria graminis). Napadnutie týmito chorobami bolo: 5,5 % (epoxiconazole + fenpropimorph), 5,63 % (azoxystrobin + cyproconazole), 8,38 % (tebuconazole + prothioconazole), 9,68 % (cyproconazole + propiconazole), 12 % (propiconazole + prochloraz), 12,5 % (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol), 13 % (epoxiconazole + metrafenone + fenpropimorph), 15,5 % (tebuconazole + prochloraz), 16,45 % (spiroxamine + prothioconazole + tebuconazole) listovej plochy a najvyššie napadnutie bolo na kontrolnom variante a to 22,1 %. Na základe tohto napadnutia bola vypočítaná fungicídna účinnosť jednotlivých účinných látok. Poradie prípravkov je nasledovné: 75,1 % (epoxiconazole + fenpropimorph), 74,53% (azoxystrobin + cyproconazole), 62 % (tebuconazole + prothioconazole), 56,2 % (cyproconazole + propiconazole), 45,7 % (propiconazole + prochloraz), 43,44 % (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol), 41,2 % (epoxiconazole + metrafenone + fenpropimorph), 29,9 % (tebuconazole + prochloraz), 25,56 % (spiroxamine + prothioconazole + tebuconazole). Poradie ziskovosti aplikácie fungicídov je nasledovné: azoxystrobin + cyproconazole (186,74 eur), epoxiconazole + fenpropimorph (180,7 eur), spiroxamine + prothioconazole + tebuconazole (123,64 eur), cyproconazole + propiconazole (85,93 eur), spiroxamine + tebuconazole + triadimenol (70,24 eur), propiconazole + prochloraz (67,1 eur), tebuconazole + prothioconazole (58,22 eur), tebuconazole + prochloraz (28,33 eur), epoxiconazole + metrafenone + fenpropimorph (5,35 eur). Ako ekonomicky najefektívnejší fungicíd bol v roku 2013 proti listovým patogénom pšenice najúčinnejší fungicíd s kombináciou strobilurínovej a triazolovej účinnej látky.
Key words:pšenica, patogén, fungicíd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited