Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mycotoxins in food - occurrence, risks and prevention
Written by (author): Bc. Petra Cintulová
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mykotoxíny v potravinách - výskyt, riziká a prevencia
Summary:Táto bakalárska práca spracováva poznatky o mikroskopických vláknitých hubách. Zaoberá sa charakteristikou vybraných mykotoxínov, ich vplyvu na organizmus a popísaním spôsobov zisťovania mykotoxínov v potravinách a krmivách. Na základe kompilačného charakteru bakalárskej práce boli zosumarizované odborné poznatky o vybraných mykotoxínoch. Táto práca bola vypracovaná podľa dostupných odborných zdrojov. Mykotoxíny sú látky predstavujúce nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a zdravie zvierat. Vyskytujú sa v rôznych produktoch rastlinného a živočíšneho pôvodu. Typickými komoditami sú obilniny, ovocie a zelenina, ktoré môžu byť kontaminované pred zberom ale aj po zbere. K expozícii mykotoxínmi dochádza najmä konzumáciou kontaminovaných potravín. Majú akútne alebo chronické účinky na organizmus v závislosti od ich prijímanej koncentrácie. Niektoré mykotoxíny majú schopnosť akumulácie v organizme. Za cieľové orgány ich pôsobenia sa považujú pečeň a obličky, nakoľko v nich dochádza k metabolizmu mykotoxínov. Z toho dôvodu sa vykonávajú preventívne opatrenia už na poli pri vysádzaní plodín. Využívajú sa odolné odrody a ich vysádzanie sa plánuje tak, aby sa predišlo stresom z tepla alebo sucha. Po zbere úrody sa musí zabezpečiť správne skladovanie, aby nedochádzalo k rastu mikroskopických húb a pri správnych podmienkach aj k produkcii mykotoxínov. Prítomnosť mikroskopických húb však nemusí nutne znamenať aj prítomnosť mykotoxínov. Pre stanovenie ich obsahu v potravine sa využívajú rôzne detekčné metódy. Úspešné metódy detekcie ponúkajú vysokú citlivosť, špecifickosť a najmä reprodukovateľnosť. Ich koncentrácia v potravine sa dá znížiť metódami dekontaminácie. Spôsoby dekontaminácie môžu byť fyzikálne, chemické a biologické. Tieto metódy znižujú hladinu mykotoxínov v potravinách alebo eliminujú ich biologickú dostupnosť v tráviacom trakte. Pre využitie chemických metód sa vyžaduje schválenie od regulačných orgánov. Biologické metódy využívajú mikroorganizmy a enzýmy. Hladiny mykotoxínov v potravinách boli stanovené nariadeniami pre zdravotnú bezpečnosť ľudí.
Key words:mikroskopické huby, mykotoxíny, potraviny, toxicita, dekontaminácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited