Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Lesson
     
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Effect of CAP on selected economic entities in Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
Summary:
SR vstúpila do EÚ v roku 2004. Týmto vstupom sa zaviazala, že bude plniť ciele EÚ a zároveň prijala spoločnú poľnohospodársku politiku. SPP vznikla v povojnovom období v dôsledku strachu na nedostatok jedla, preto boli hlavnými cieľmi SPP zabezpečiť dostatok potravín pre obyvateľstvo za primeranú cenu. Neskôr sa však začali meniť želania spotrebiteľov a SPP sa začala zameriavať na bezpečnosť a kvalitu potravín. SPP poskytuje poľnohospodárom možnosť čerpať z fondov ako je Európsky poľnohospodársky záručný fond, Európsky fond pre rozvoj vidieka a európsky fond pre rybné hospodárstvo. Práca je zameraná hlavne na zistenie korelačného vzťahu medzi výškou nenávratného finančného príspevku a výškou DHM. Na základe regresného modelu sme zistili, že výška strojov prístrojov a zariadení je ovplyvňovaná výškou NFP. Okrem toho sme zisťovali vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov ako je HDP alebo vývoj nezamestnanosti. Posledná kapitola bola venovaná PRV SR 2007-2013. Zistilo so, že najväčší objem finančných prostriedkov bol vyčlenený v rámci OS 1 na opatrenie 1.1 modernizácia fariem a opatrenie 1.2 pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov. V tejto kapitole sme sa zamerali najmä na opatrenie 1.2 pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a to z pohľadu finančných zdrojov, z pohľadu schválených, prijatých a ukončených projektov a z pohľadu systému administratívneho spracovania prijatých projektov. Táto práca prináša základné poznatky o SPP a jej vplyvoch a o PRV SR za programové obdobie 2007-2013.
Key words:
Európska únia, ekonomické ukazovatele, program rozvoja vidieka, žiadosť, Spoločná poľnohospodárska politiky, fond, nenávratný finančný príspevok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited