Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
Autor:
Ing. Matúš Herceg, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
Abstrakt:
Národné hospodárstvo je štruktúrou meniacou sa v čase, ktorú tvoria mnohé časti, prvky, ktoré sú na sebe závislé, a procesy medzi nimi prebiehajúce. Medzi hlavné faktory, ktoré menia štruktúru hospodárstva možno zaradiť ekonomické, právne, sociálne, kultúrne, technologické, ekologické a iné. Tieto faktory následne ovplyvňujú makroekonomické subjekty, ktoré sa pod ich vplyvom menia, vytvárajú a zanikajú, a ktoré spôsobujú zmeny v štruktúre národného hospodárstva. Národné hospodárstvo Slovenskej Republiky možno charakterizovať ako rozvinuté, industrializované s rozvinutým sektorom služieb, medzinárodne integrované do mnohých významných organizácií akými sú napríklad OSN, EÚ-27, NATO, UNESCO, V4 a ďalšie. Globalizácia, rýchla dostupnosť technológií, výrobných zdrojov a informácií spôsobujú, že krajiny sa navzájom medzi sebou dostávajú do značnej závislosti, krehkosti a citlivosti na zmeny v každej z nich. Od roku 2008 však národné hospodárstvo Slovenska, štáty EÚ-27 i celého sveta sužuje finančná a hospodárska kríza, ktorá významne deformuje jeho štruktúru a prvky, ktoré ju tvoria. Najväčšie deformácie spôsobuje na HDP, ktorý rastie menším tempom, v niektorých štátoch aj záporným. Významne prehlbuje nezamestnanosť, ktorú dostáva aj na niekoľkoročné maximá, znižuje počet objednávok v priemysle, redukuje odbyt ako taký, znižuje nominálne mzdy. Snahou EÚ je zastaviť postupujúcu krízu na nadnárodnej úrovni a opätovne naštartovať pôvodný vývoj, ktorý kríze predchádzal. Dôslednou a uváženou hospodárskou politikou sa podobne Vláda SR snaží naštartovať aj ekonomiku SR, ktorá bola najrýchlejšie rastúcou ekonomikou EÚ v predkrízovom období. Cieľom práce je na vplyv dlhovej krízy poukázať pomocou čiastkových cieľov, ktorými sú vybrané makroekonomické ukazovatele a poukázať na dôsledky, ktoré kríza zanechala na hospodárstve SR. V súčasnom období turbulencie a chaosu sa jediným východiskom javí na krízu adaptovať, a využiť jej slabosti vo svoj prospech s hlavným cieľom -- prežiť.
Klíčová slova:
1. HDP , 2. Nezamestnanosť , 3. Hospodárska politika, 4. Finančná a hospodárska kríza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně