Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Lesson
     
Final thesis     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The debt crisis has influence on the Slovak economy.
Written by (author): Ing. Matúš Herceg, PhD.
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
Summary:
Národné hospodárstvo je štruktúrou meniacou sa v čase, ktorú tvoria mnohé časti, prvky, ktoré sú na sebe závislé, a procesy medzi nimi prebiehajúce. Medzi hlavné faktory, ktoré menia štruktúru hospodárstva možno zaradiť ekonomické, právne, sociálne, kultúrne, technologické, ekologické a iné. Tieto faktory následne ovplyvňujú makroekonomické subjekty, ktoré sa pod ich vplyvom menia, vytvárajú a zanikajú, a ktoré spôsobujú zmeny v štruktúre národného hospodárstva. Národné hospodárstvo Slovenskej Republiky možno charakterizovať ako rozvinuté, industrializované s rozvinutým sektorom služieb, medzinárodne integrované do mnohých významných organizácií akými sú napríklad OSN, EÚ-27, NATO, UNESCO, V4 a ďalšie. Globalizácia, rýchla dostupnosť technológií, výrobných zdrojov a informácií spôsobujú, že krajiny sa navzájom medzi sebou dostávajú do značnej závislosti, krehkosti a citlivosti na zmeny v každej z nich. Od roku 2008 však národné hospodárstvo Slovenska, štáty EÚ-27 i celého sveta sužuje finančná a hospodárska kríza, ktorá významne deformuje jeho štruktúru a prvky, ktoré ju tvoria. Najväčšie deformácie spôsobuje na HDP, ktorý rastie menším tempom, v niektorých štátoch aj záporným. Významne prehlbuje nezamestnanosť, ktorú dostáva aj na niekoľkoročné maximá, znižuje počet objednávok v priemysle, redukuje odbyt ako taký, znižuje nominálne mzdy. Snahou EÚ je zastaviť postupujúcu krízu na nadnárodnej úrovni a opätovne naštartovať pôvodný vývoj, ktorý kríze predchádzal. Dôslednou a uváženou hospodárskou politikou sa podobne Vláda SR snaží naštartovať aj ekonomiku SR, ktorá bola najrýchlejšie rastúcou ekonomikou EÚ v predkrízovom období. Cieľom práce je na vplyv dlhovej krízy poukázať pomocou čiastkových cieľov, ktorými sú vybrané makroekonomické ukazovatele a poukázať na dôsledky, ktoré kríza zanechala na hospodárstve SR. V súčasnom období turbulencie a chaosu sa jediným východiskom javí na krízu adaptovať, a využiť jej slabosti vo svoj prospech s hlavným cieľom -- prežiť.
Key words:
1. HDP , 2. Nezamestnanosť , 3. Hospodárska politika, 4. Finančná a hospodárska kríza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited