Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
Lesson     Final thesis          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The potential of agriculture SR
Written by (author):
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Potenciál poľnohospodárstva SR
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analýza súčasného stavu a vývoja poľnohospodárstva v Slovenskej republike v rokoch 2003 -- 2013 a jeho potenciálu. Zisťovali sme ako sa vyvíjajú jednotlivé ukazovatele produkcie v poľnohospodárskom odvetí, ako sa vyvíja podiel využitia poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárska produkcia na jedného obyvateľa, ako aj podiel poľnohospodárskej produkcie na HDP. V teoretickej časti sa venujeme charakteristike a vývoju poľnohospodárskeho odvetvia, významu poľnohospodárstva v SR, vzniku a rozvoju družstevníctva, vplyvu vstupu SR do EÚ na poľnohospodárstvo a Spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej vývoju a reformám. Vo vlastnej práci sme sa zaoberali vývojom jednotlivých ukazovateľov v poľnohospodárstve, ako výška jednotlivých produkcií v poľnohospodárskom odvetví, medzispotreba, spotreba fixného kapitálu, pridaná hodnota a ich zmeny a vývoj v čase. Analyzovali sme aj podiel využitia poľnohospodárskej pôdy, vývoj poľnohospodárskej produkcie na jedného obyvateľa a podiel poľnohospodárskej produkcie na HDP, čo nám poukázalo na ďalší potenciál poľnohospodárstva v SR.
Key words:
Poľnohospodárstvo, Spoločná poľnohospodárska politika, Poľnohospodárske odvetvie, Poľnohospodárska produkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited