Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Food safety in SR
Written by (author): Ing. Mária Horváthová
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:Ing. Eva Bieleková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Potravinová bezpečnosť SR
Summary:
Diplomová práca sa zaoberala potravinovou bezpečnosťou v Slovenskej republike. Cieľom bolo určiť analyzovať potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť krajiny v rámci vybraných komodít, troch z rastlinnej výroby a tri zo živočíšnej výroby. V prvej kapitole sme teoreticky vymedzili pojmy potravinová bezpečnosť a potravinová sebestačnosť. Spomenutý bol systém kontroly bezpečnosti potravín a organizácie zaoberajúce sa potravinovou bezpečnosťou a kvalitou potravín. V závere kapitoly bola vyzdvihnutá dôležitosť výživy a stravovania na ľudský organizmus. Druhá kapitola sa zamerala na určenie ukazovateľov zahraničného obchodu, domácu produkciu a spotrebu, zistenie sebestačnosti v rámci jednotlivých komodít za sledované obdobie a grafické znázornenie vývoja ukazovateľov v časovom horizonte 10 rokov. V závere práce boli zosumarizované zistené skutočnosti z analýzy. Výsledkom analýzy boli zistenia, že Slovensko má podmienky na to stať sa potravinovo sebestačnou vďaka svojim možnostiam a má potenciál zvýšenia podielu domácich výrobkov na trhu potravín.
Key words:
potravinová bezpečnosť, potravinová sebestačnosť, kvalita potravín, výživa obyvateľov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited