Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Employment opportunities of young people in the Slovak labour market
Written by (author): Ing. Dominika Turčanová
Department:
Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
Summary:
Bakalárska práca sa venuje problematike uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce v Slovenskej republike. Práca je rozdelená na štyri kapitoly, pričom prvá z nich sa zameriava na vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s danou problematikou. Vysvetľuje pojmy ako trh práce, jeho rozdelenie, aktívnu a pasívnu politika trhu práce, definuje cieľovú skupinu, zamestnanosť a nezamestnanosť. Druhá kapitola je venovaná vysvetleniu cieľa práce a nasledujúca kapitola opisuje metodiku práce. Posledná kapitola sa venuje hodnoteniu vybraných nástrojov, pomocou ktorých štát zlepšuje uplatnenie a umiestnenie mladých ľudí na trhu práce. Značná pozornosť je v závere kapitoly venovaná medzinárodnému porovnaniu s vybranými štátmi Európskej únie a ich prístupu k danej problematike.
Key words:
trh práce, zamestnanosť, pomoc od štátu, mladí ľudia, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited