Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

     
Graduate     Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Protection of competition
Written by (author): Bc. Bernadeta Kendrová
Department:
Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ochrana hospodárskej súťaže
Summary:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je ochrana hospodárskej súťaže, jej dôležitosť v trhových ekonomikách a nevyhnutnosť v hospodárskej politike štátu. Úlohou štátu je primerane zasahovať do hospodárskej súťaže a chrániť jej rozvoj prostredníctvom určitých pravidiel. Realizácia súťažných pravidiel zabraňuje tak podnikateľským subjektom, ako aj štátu, vytvárať také prekážky a bariéry, ktoré by mohli mať za následok porušenie, prípadne odstránenie hospodárskej súťaže. Obsahom prvej kapitoly je teoretický prehľad, ktorý je pohľadom domácich aj zahraničných autorov na danú problematiku. Prvá kapitola sa zároveň člení na štyri podkapitoly, ktoré umožňujú lepšie sa oboznámiť s riešenou témou. Postupne sa venujú hospodárskej súťaži a trhovému mechanizmu ako princípom trhovej ekonomiky, dokonalej a nedokonalej konkurencii, dôležitosti ochrany hospodárskej súťaže a napokon aj protimonopolnej politike. Druhá a tretia kapitola približujú cieľ a metodiku práce. Úlohou štvrtej kapitoly, ktorá je zároveň vlastnou prácou, bola analýza ochrany hospodárskej súťaže v Slovenskej republike a uvedenie teoretických poznatkov do praxe. Konkrétne je táto kapitola zameraná na činnosť, resp. úlohy a kompetencie Protimonopolného úradu SR. Zároveň objasňuje situáciu na Slovensku v období rokov 2013 až 2017 v oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia a koncentrácií. Zhodnotenie situácie je zhrnuté v závere práce.
Key words:
trhový mechanizmus, ochrana hospodárskej súťaže, hospodárska súťaž, konkurencia, protimonopolná politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited