Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     Absolvent
     
               
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
Autor: Ing. Diana Kosť
Pracoviště:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
Abstrakt:
Cieľom teoretickej časti práce je uviesť čitateľa do danej problematiky, špecifikovať druhy korupcie, jej príčiny a dôsledky, ako aj legislatívnu úpravu v boji proti korupcii v SR, vytvoriť obraz o doterajších vládnych programoch v boji s korupciou, v neposlednom rade oboznámiť so spôsobmi a druhmi merania korupcie. Hlavným cieľom praktickej časti práce je zhodnotenie korupcie v rámci inštitucionálneho prostredia hospodárskej politiky SR. V záujme splnenia hlavného cieľa obsahuje vlastná práca štyri podkapitoly. V prvej podkapitole je zhodnotená korupcia v SR podľa CPI, teda hodnotenie vnímania korupcie vo verejnej oblasti za roky 1998 – 2018. Analyzované sledované obdobie skúma rozdiely CPI indexu v období pred vstupom SR do EÚ a po vstupe, odchýlky v CPI medzi jednotlivými vládami SR a zhodnotené budú aj rozdiely vnímania korupcie v štátoch V4. Druhá podkapitola je venovaná trestaniu korupcie a hodnotí prešetrované korupčné prípady a ich prípadnú súvislosť s CPI indexom. S CPI indexom, ako aj samotným objemom korupcie súvisia aj odhalené korupčné kauzy, ktorými sa zaoberá tretia podkapitola. Poukazujú na medzery v riadení represívnych zložiek a ich efektivitu odhaľovať a následne aj trestať korupciu. Štvrtá podkapitola sa venuje samotnému odhadu korupcie pomocou tieňovej ekonomiky. Práca naplnila ciele práce a analýzou, porovnávaním a odhadom sa podarilo vyčísliť hospodárske straty spôsobené korupciou. Výsledok hovorí o celkovej strate vo výške 70 mld. €, pričom za rok 2018 je to suma cca 4 mld. €, čo odráža aj samotné odhady EÚ, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 1 – 11 mld. € ročne. Práca poukazuje na vysoký odliv zdrojov vplyvom korupcie a apeluje na celkovú reformu represívnych zložiek pri postihovaní korupcie. Významom práce je upovedomiť o problematike korupcie a jej dopadoch na všetky oblasti života.
Klíčová slova:
korupcia, tieňová ekonomika, korupčná kauza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně