Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts
     
Graduate     Lesson     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The foreign agrarian trade of the Slovak Republic
Written by (author):
Ing. Michaela Žovinová
Department:
Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zahraničný agrárny obchod SR
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie efektívnosti zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Diplomová práca zahŕňa zhodnotenie základných charakteristík agrárneho obchodu a ich vývoj v čase. Efektívnosť jednotlivých agropotravinárskych komodít za obdobie rokov 2009 – 2018 sa zhodnotí na základe vybraných ukazovateľov. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole je spracovaný teoretický prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky od viacerých slovenských a zahraničných autorov. V ďalšej kapitole sme si určili hlavný cieľ práce, ale aj ciele čiastkové, ktoré sú dôležitou súčasťou pre naplnenie hlavného cieľa práce. Tretia kapitola zahŕňa metódy skúmania, ktoré boli využité pri analýze efektívnosti agropotravinárskych komodít. Štvrtá kapitola sa venuje analýze zahraničného agrárneho obchodu, v rámci ktorej sme sa venovali komoditnej a teritoriálnej štruktúre. Táto časť práce tiež obsahuje analýzu konkurencieschopnosti agropotravinárskych komodít, ktoré sa najviac vyvážajú a dovážajú v rámci SR. Záver práce je zameraný na zhrnutie výsledkov analýzy zahraničného agrárneho obchodu SR a navrhnutie odporúčaní pre zlepšenie agroobchodnej bilancie v nasledujúcich rokoch.
Key words:zahraničný obchod, agrárny obchod, agropotravinárske komodity, agroobchodná bilancia, konkurencieschopnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited