Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
 
administrativa - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

     
          Projekty
     
Publikace
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru vaječníkov králikov
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru vaječníkov králikov
Abstrakt:Marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) je cenný ovocný strom, ktorého lahodné plody majú široké využitie pri výrobe rôznych produktov (napr. ovocné šťavy, džemy, atď.). Marhule sú vhodné na konzumáciu nielen v čerstvom a sušenom stave, ale rovnako ich semená je možné využiť rôznymi spôsobmi. V sušenom stave sú konzumované sladké marhuľové semená, zatiaľ čo horké marhuľové semená svoje využitie uplatnili ako surovina vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Horké marhuľové semená sa vyznačujú vysokou horkosťou a obsahom betakaroténu, horčíka, draslíka, kyseliny salicylovej a kyseli-ny listovej. Navyše obsahujú prírodnú zlúčeninu nazývanú amygdalín (známu aj pod názvom vitamín B17). Táto látka je už po desaťročia nasadzovaná pri alternatívnej liečbe nádorových ochorení. Predmetom štúdie predloženej diplomovej práce boli semená marhule obyčajnej (Prunus armeniaca L.) s cieľom determinovať a doplniť ich potenciálne účinky na mikroskopickú štruktúru vaječníkov modelových zvierat - králik. Vaječníky ako centrálne orgány reprodukčnej sústavy samíc patria medzi najdôležitejšie orgány v živých organizmoch, ktoré na rozličné vplyvy z prostredia reagujú veľmi senzitívne. V in vivo experimente sme sledovali potenciálne zmeny v mikroskopickej štruktúre vaječníkov zdravých samíc králika (n=16) indukované dlhodobou (5 mesiacov) aplikáciou orálnej formy marhuľových semien, ktoré sme do krmiva pridávali v troch vybraných dávkach 60, 300 a 420 mg.kg-1 ž.hm. Sledovali sme percentuálne zastúpenie jednotlivých vývojových štádií folikulov vaječníkov po aplikácií 60, 300 a 420 mg.kg.-1 ž.hm dávky marhuľových semien. Pri hodnotení percentuálneho zastúpenia bolo zaznamenané preukazné zníženie početnosti rastúcich folikulov (do 2 vrstiev folikulárnych buniek) pri dávke 60 mg.kg-1 ž.hm. marhuľových semien. Ďalší preukazný rozdiel, v podobe nárastu zastúpenia folikulov vaječníkov, sme zaznamenali pri hodnotení početnosti atretických folikulov pri experimentálnej skupine samíc, ktorým boli marhuľové semená podávané v dávke 300 mg.kg.-1 ž.hm. Narastajúce zastúpenie interstícia v rezoch vaječníkov experimentálnej skupiny s najvyššou dávkou (420 mg.kg-1 ž.hm.) marhuľových semien sa prejavilo ako signifikantná diferencia pri hodnotení percentuálneho zastúpenia jednotlivých vývojových štádií. Ďalej sme sa zamerali na kvantitatívne morfometrické vyhodnotenie jednotlivých štruktúr folikulov. Štrukutrálne zmeny, ktoré sa prejavili ako signifikantné sme zaevidovali v prípade sekundárneho folikulu, kedy sa preukazne zvýšil priemer oocytov v experimentálnej skupine zvierat kŕmenými marhuľovými semenami v dávke 300 mg.kg.-1 ž.hm. Preukazným morfometrickým vyhodnotením v porovnaní s kontrolnou skupinou bol signifikantný nárast priemeru terciárnych folikulov u skupín s dávkou marhuľových semien 60 a 300 mg.kg.-1 ž.hm. Všetky pokusné skupiny boli vždy porovnávané s kontrolnou skupinou. Pri väčšine hodnotení percentuálneho zastúpenia vývojových štádií folikulov a morfometrických meraniach priemerov jednotlivých štrukúr folikulov sme nezaznamenali signifikantné diferencie v porovnaní s neošetrenou kontrolnou skupinou. Z uvedených hodnotení nemôžeme jednoznačne deklarovať toxický účinok vyplývajúci z užívania marhuľových semien. Častý nepreukazný vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štrukúru vaječníkov poukazuje na to, že vaječník ako orgán s ochrannou autonómnou bariérou nepodlieha zmenám, ktoré by klasické histologické vyšetrenie mohlo samostatne zdokumentovať. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že 5 mesačný prídavok marhuľových semien v troch vybraných dávkach do krmiva experimentálnych skupín zvierat nemal jednoznačný negatívny účinok na mikroskopickú štruktúru vaječníkov zdravých samíc králika in vivo.
Klíčová slova:vaječníky, marhuľové semená, králik, folikuly

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně