Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent
     
Výučba
     
     
          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
Autor:
Ing. Lenka Laurošková
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
Abstrakt:Postoje k jedlu a nutričné správanie sú v celosvetovom meradle dobre prebádanou oblasťou. Potravinové správanie ovplyvňuje už od raného detstva mnoho faktorov, ako sú rodina, rodinný príslušníci, vrstovníci, škola či médiá. Cieľom našej diplomovej práce bolo poukázať na fakt, že zlé nutričné návyky a nespokojnosť s vlastným telom predstavujú prvý krok k vzniku porúch príjmu potravy - najmä mentálnej anorexie a mentálnej bulímie alebo k nim pridruženej obezity. Štatisticky sa poruchy príjmu potravy objavujú najmä u dospievajúcich dievčat a žien, preto našu skupinovú vzorku tvorilo 100 žien. U respondentov sme zisťovali patologické postoje k jedlu a s nimi spojenú rizikovosť vzniku porúch príjmu potravy. Pre určenie miery rizikovosti vzniku porúch príjmu potravy sme použili test postojov k jedlu EAT-26. Dotazník EAT-26 tvorilo 26 tvrdení, ktoré zaraďujeme do troch podskupín. V prvej podskupine sme sledovali záujem respondentov o svoju hmotnosť, dodržiavanie redukčných diét, výskyt strachu z nadhmotnosti či výskyt túžby po štíhlosti. Zistili sme, že 33 % respondentov prejavuje zvýšený záujem o svoje telo a len 8 % sa uchyľuje k držaniu redukčných diét. Napriek tomu 43 % respondentov sa obáva nadhmotnosti a až 47 % respondentov túži byť štíhlejších. V druhej podskupine sme sledovali pocity straty kontroly pri príjme jedla, rozsah rizika bulímie a obavy z jedla. Výsledky ukázali, že u 25 % respondentov dochádza ku kompulzívnemu prejedaniu sa a u 9 % vzniká po jedle nútenie na zvracanie. V poslednej tretej podskupine sme hodnotili u respondentov režim príjmu potravy a jeho kontrolu. Zistili sme, že 22 % respondentov prejavuje nadmernú sebakontrolu pri príjme potravy, ale len 5 % sa vyhýba jedlu, keď majú hlad. Vo vyhodnotení celkových bodov testu postojov k jedlu bolo najvyššie dosiahnuté skóre 41 bodov a najnižšie skóre 0 bodov. V celkovom skóre dosiahlo 8 respondentov ≥ 20 bodov, čo sa považuje za kritický výsledok, ktorý poukazuje na výskyt porúch príjmu potravy. Záverom je, že neprimerané nutričné správanie, hladovanie, negatívny body image či prísna orálna sebakontrola môžu viesť k riziku vzniku a rozvoja porúch príjmu potravy.
Kľúčové slová:
postoje k jedlu, body image, poruchy príjmu potravy, mentálna anorexia, mentálna bulímia, obezita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene