Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

     
     Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Analysis of communal waste in selected municipalities of eastern Slovakia with the emphasis on the occurrence of wrappage waste
Written by (author): Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Opponent 2:
Opponent 3:
prof. RNDr. Juraj Hreško, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza komunálnyh odpadov vo vybraných obciach východného Slovenska s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
Summary:Zabezpečovanie plnenie povinnosti obcí a miest pri separovanom zbere komunálnych odpadov tak ako si to vyžaduje platná legislatíva odpadového hospodárstva SR je proces zložitý najmä vtedy, ak sa pri hľadaní riešení zohľadňuje ekonomické aj ekologické hľadisko. Pri hľadaní vyhovujúcich návrhov, vytyčovaní cieľov, hľadaní stratégie odpadového hospodárstva v mestách a obciach, riešení aktuálnych problémov ako aj hľadaní nových možností je nevyhnutné poznanie základného reálneho zloženia komunálneho odpadu. Základným cieľom tejto práce je preto kvantifikovanie jednotlivých zložiek komunálneho_odpadu ako_aj získanie poznania štruktúry zloženia odpadov z obalov v komunálnom odpade. Zdrojom informácií_o tejto štruktúre je analýza komunálnych odpadov, pričom ich kvalita je závislá od zvolenej metodológie. Po preštudovaní a získaní určitého prehľadu dostupných metodológií sme v našom prípade zvolili metodiku podľa Kotoulovej (2001). Uvedenou metodikou sme vykonali 4 analýzy počas zvoleného obdobia. Analýzami sme zistili najvýraznejšie zastúpenie BRKO v TKO riešeného územia, ktoré tvoria_takmer štvrtinu odpadov z domácností. Z výsledkov tiež vyplýva, že viac ako štvrtinu skládkovaných komunálnych_odpadov tvoria práve odpady z obalov. Kartónové obaly, VKM, PE fólie, sklené a kovové obaly tvoria spoločne pätinu TKO. Štruktúra TKO sa počas roku mení, a preto sme ďalej stanovili trendy vo vývoji tvorby jeho jednotlivých zložiek. Vybraná_metodika nám umožnila získať požadované údaje o zložení TKO. Odporúčame ju preto použiť aj pri ďalších analýzach, zisťujúcich zloženie TKO ako celku, ale aj štruktúry odpadov z obalov.
Key words:
komunálny odpad, odpad z obalov, zloženie, štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited