Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

     
Lesson
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Rehabilitation of landfills in Pusté Sady
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekultivácia skládky odpadov v Pustých Sadoch.
Summary:Odpad, skládky, skládkovanie, nevhodné nakladanie s odpadmi, hromadenie odpadov a jeho negatívny vplyv sa prejavuje poškodením životného prostredia. Každá krajina rieši tento problém prostredníctvom zákona a legislatív, vyhlášok a rôznych programov s cieľom zlepšiť životné prostredie a zmenšiť množstvo odpadov. Aby sa podarilo v čo najväčšej miere minimalizovať možné negatívne vplyvy skládok a skládkovania, je nevyhnutné budovať riadené skládky a pri ich projektovaní aplikovať všetky dostupné informácie. Dôležitý je výber lokality skládky, navrhnuté tesnenie skládky, spôsob ukladania odpadu, uzavretie skládky, rekultivácia ale aj následný monitor skládky. Po ukončení zavážania skládky sa jej povrch musí vyrovnať a upraviť do prepísaného tvaru podľa vzorového priečneho rezu navezením 250 mm vyrovnávacej vrstvy tak, aby bolo možné na ňu uložiť tesniacu vrstvu uzavretia skládky. Vrstva štrku hrúbky 500 mm sa uloží na vyrovnaný a zhutnený povrch skládkového telesa, ktorá odvádza skládkový plyn k odplyňovacím sondám a odvádza prípadné priesakové kvapaliny z telesa skládky do podložia. Na odplyňovaciu vrstvu sa položí separačná geotextília, ktorá predstavuje netkanú geotextíliu, ktorá je vyrábaná z kvalitného polypropylénového vlákna. Oddeľuje uloženú drenážnu vrstvu v podloží od tesniacej vrstvy. Na separačnú vrstvu sa uloží tesniaca vrstva uzavretia skládky -- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm, v dvoch vrstvách po 250 mm. Táto geotextília zamedzuje premiešaniu rozdielnych vrstiev s rôznymi funkciami. Je uložená medzi vrstvami a zabraňuje styku neznášanlivých materiálov. Pozornosť treba venovať odolnosti geotextílie voči statickému pretlačeniu, aby nedošlo k jej porušeniu, čím sa stráca jej funkčnosť. Na tesniacu vrstvu sa položí opäť separačná geotextília. Nasleduje 50 cm drenážna vrstva frakcie 16-32 mm. Ďalšie vrstvy sú súčasťou biologickej rekultivácie. Tvorí ich 50 cm hrubá vrstva potenciálne úrodnej zeminy a 30 cm vrstva humóznej zeminy. Pre výsadbu sme navrhli plytkokotreniacu vegetáciu a pre založenie trávnika navrhujeme trávové semeno so stabilizačným účinkom. Cieľom tejto práce je navrhnúť rekultiváciu skládky odpadov v danej lokalite, zakladanie remízok a vetrolomov v okolí skládky a kalkuláciu rekultivácie skládky. Výsledkom práce je zrekultivovaná skládka, ktorá je začlenená do krajiny s minimálnym dopadom na životné prostredie.
Key words:
rekultivácia, odpad, skládka, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited