Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
Lesson          Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of creation of seepage liquids on waste disposal sites after recultivation
Written by (author):
Ing. Erik Vanya
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bilancia vzniku priesakových kvapalín na skládkach po ich rekultivácii
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá odpadovým hospodárstvom, od jej historie cez vplyvy na životné prostredie až po súčasný stav legislatívy. Sú tu spomenuté základné pojmy k danej problematike a hierarchia členenia. V ďalšej časti sa nachádza definícia odpadu a jeho delenie spolu so spôsobmi zneškodňovania. Nasleduje analyzovanie skládok odpadov, ich zloženie, členenie a vývoj v časovej perióde. Na konci prvej kapitoly sa zaoberáme uzavretím skládky jej rekultiváciou, druhmi rekultivácie a vznikom skládkových priesakových kvapalín. Metodika je zameraná na polohu vybraného územia skládky jej geologickú stavbu a hydrologickú a klimatickú charaktertiku. Údaje boli získané zo záverečnej správy, ktorá vznikla pri uzatváraní skládky. Ako výsledok práce bol popis prístroja na meranie pretečenej skládkovej kvapaliny, dôvody sledovania a zosumarizovanie dopadu na životné prostredie.
Key words:
odpadové hospodárstvo, skládka, rekultivácia, kvapalina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited