Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Lesson
     
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Reclamation of landfill in Jurčov Laz in Tvrdošín
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekultivácia skládky odpadov Jurčov Laz v Tvrdošíne
Summary:Diplomová práca je zameraná na rekultiváciu skládky a jej opätovné začlenenie do okolitého prostredia. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky sa zaoberá popisom nakladania odpadov na Slovensku a v zahraničí. Taktieţ sú zhromaţdené informácie o skládkach odpadov, rekultivácii a vplyvoch skládok na ţivotné prostredie .Jadro tejto kapitoly je zamerané najmä na skládky, rekultiváciu, druhy rekultivácie a nakoniec zahraničné skúsenosti nakladania s odpadmi. Metodika je zameraná na fyzicko-geografickú charakteristiku územia, kde sa riešená skládka nachádza. Tieto údaje boli získané z internetových zdrojov alebo z technickej správy. Meteorologické údaje boli získané z meteorologickej stanice Liesek a taktieţ z internetového portálu SHMÚ. Jadrom tejto časti je popis skládky Jurčov Laz, jej umiestnenie, charakteristika a zhotovenie staveniska. Sú tu spomenuté aj typy fólii, geotextílii, ktoré sa pouţívajú pri výstavbe skládok a ktoré sú nevyhnutnou súčasťou na jej správne fungovanie. Dreviny a trávne zmesi vhodné na výsadbu rekultivovanej skládky. Poslednou časťou diplomovej práce sú výsledky v ktorých sa nachádzajú 2 návrhy pre rekultiváciu skládky. Lesnícka rekultivácia a TTP -- lúky. Táto časť obsahuje aj rozpočet a monitoring skládky, ktorý je potrebný na sledovanie vplyvu na kvalitu podzemných a povrchových vôd. Monitorovací systém je nevyhnutné vybudovať pre skládky na bezpečný aj nebezpečný odpad.
Key words:
skládky, rekultivácia, návrh skládky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited